Ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumu Nr. 218 “Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi” ( turpmāk – noteikumi Nr. 218) 4. punktu, ir izveidota un darbu uzsākusi Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvā padome (turpmāk – padome). Padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt institūciju sadarbību lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas saistīti ar pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanu un piemiņas vietu izveidošanu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar izskaidrojošu informatīvo plākšņu izvietošanu pie objektiem, kuri neatbilst valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusam, bet kuri sabiedriski nozīmīgās vietās izvietoti kā pieminekļi vai piemiņas vietas.

Padomes nolikums ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada  3. augusta rīkojumu Nr. 101 “Par Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvās padomes nolikuma un atzinuma apstiprināšanu”, ar grozījumiem, kas tika izdarīti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 1. oktobra rīkojumu Nr. 122 “Par grozījumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 3. augusta rīkojumā Nr. 1-2/101 “Par Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvās padomes nolikuma un atzinuma apstiprināšanu”” 

“Padomes sastāvs ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 19. jūlija rīkojumu Nr. 96 “Par Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvo padomi”, ar grozījumiem, kas tika izdarīti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 1. oktobra rīkojumu Nr. 121 “Par grozījumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 19. jūlija rīkojumā Nr. 1-2/96 “Par Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvo padomi” un 2021. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 1-2/132 “Par Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvo padomi”.

Padomē ietilpst pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Valsts valodas centra, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Dizaineru savienības, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības, Ārlietu ministrijas.

Priekšlikumu un tam pievienoto dokumentāciju pašvaldībai jāiesniedz vismaz 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes.

Padomes sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā pulkst. 13.00, ja saņemts priekšlikums, kas izskatāms padomes sēdē.

Padomes 2024. gada sēžu norises grafiks:
25. janvārī, plkst. 13.00
29.februārī, plkst. 13.00
28.martā, plkst. 13:00
25.aprīlī, plkst. 13.00
30.maijā, plkst. 13.00
27.jūnijā, plkst. 13.00
25.jūlijā, plkst. 13.00
29.augustā, plkst. 13.00
26.septembrī, plkst. 13.00
31.oktobrī, plkst. 13.00
28.novembrī, plkst. 13.00
19.decembrī, plkst. 13.00

Kontaktpersona (atbildīgais darbinieks):
Agita Drozde
tālr. 67026474

e-pasts: agita.drozde@varm.gov.lv