ERAF logo

 

Dokumenti izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" ietvaros.

 

1. Attīstības projektu kopējās prasības IT risinājumu sadarbspējas nodrošināšanai

Projektu īstenotājiem jāizvērtē kopējās prasību saturisko atbilstību projekta tvērumam, un ir ieteicams projektam atbilstošās prasības iekļaut iepirkumu tehniskajās specifikācijās un/vai citos iepirkuma dokumentos (piemēram, risinājumu piegādes līgumos). Lietošana: gan kopējo prasību ievērošanas pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam

Kopējo prasību vadlīnijas;   Kopējo prasību novērtējuma sagatave

2. IT risinājumu sadarbspējas specificēšana

IT risinājumu sadarbspējas specificēšanas vadlīnijas nodrošina lietotāju un sistēmas (prasību) specifikāciju atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF („European Interoperability Framework” Eiropas sadarbspējas satvars)  rekomendācijām un IKT standartiem. Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās prasības, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās. Lietošana: gan specifikāciju pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam.

IT risinājumu sadarbspējas specificēšanas vadlīnijas;  IT risinājumu sadarbspējas specifikāciju pārbaudes sagatave

3. IT risinājumu sadarbspējas projektējums

IT risinājumu sadarbspējas projektējuma vadlīnijas nodrošina projektējumu atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF rekomendācijām un IKT standartiem. Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās prasības, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās. Lietošana: gan projektējuma pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam

IT risinājumu sadarbspējas projektējuma vadlīnijas;  IT risinājumu sadarbspējas projektējuma pārbaudes vadlīnijas

4. IT risinājumu sadarbspējas izstrāde

IT risinājumu sadarbspējas izstrādes vadlīnijas nodrošina izstrādes un tās nodevumu (programmatūras un citu komponenšu) piegādes atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF rekomendācijām un IKT standartiem. Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās vadlīnijas, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās. Lietošana: gan izstrādes un nodevumu (programmatūras un citu komponenšu) piegādes pašvērtējumam, gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši Valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam.

IT risinājumu sadarbspējas izstrādes vadlīnijas;  IT risinājumu sadarbspējas izstrādes novērtējuma sagatave

5. IT risinājumu ieviešana

IT risinājumu ieviešanas vadlīnijas nodrošina ieviešanas atbilstību konceptuālās un mērķarhitektūras prasībām, EIF rekomendācijām un IKT standartiem. Konkrētam projektam lieto tikai tam attiecināmās vadlīnijas, tai skaitā, ja piemērojams, iekļaujot iepirkumu tehniskajās specifikācijās. Lietošana: gan risinājumu ieviešanas pašvērtējumam , gan kvalitātes pārbaudes pasākumos, atbilstoši valsts IKT pārvaldības organizācijai deleģēto funkciju tvērumam.

IT risinājumu ieviešanas vadlīnijas;  IT risinājumu ieviešanas pārbaudes novērtējuma sagatave

6. IT pārvaldības procesu kontrolsaraksta izstrāde

Projekta IT pārvaldības procesu novērtējuma sagatave ļauj novērtēt atbilstību IKT organizācijas atbilstību pasaules vadošajiem IKT standartiem un labai praksei, t.i. ISO 12207:2008 “Programmatūras dzīves cikla procesi”, ISO 15288:2015 “Sistēmas dzīves cikla procesi” un tos papildinot ar IKT attīstības projektam būtiskajiem IT pārvaldības ietvara COBIT 5 procesiem.

Projekta IT pārvaldības procesu novērtējuma sagatave

7. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagataves izstrāde

Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagatave paredzēta Projektu īstenotāju kvalitātes nodrošināšanas plānošanas atbalstam.

Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagatave

8. Informācijas sistēmu dzīves cikli (publicēts 13.10.2020.)

Vadlīniju mērķis – sniegt priekšlikumus un principus, kā pilnvērtīgi uzsākt un īstenot savu informācijas sistēmu (vai informācijas sistēmu daļu) dzīvesciklu novērtēšanu. Lietošana: novērtēšanas anketa sastāv no vērtēšanas kritēriju apkopojuma atbilstoši informācijas sistēmas dzīves cikla fāzēm.

Informācijas sistēmu dzīvescikla novērtēšanas vadlīnijas;  Informācijas sistēmu dzīvescikla novērtēšanas anketa

9. Valsts informācijas sistēmu attīstības plānošana (publicēta 19.05.2021.)

Valsts informācijas sistēmu attīstības plānošanas vadlīnijas ​

10. Specializētās lietojumprogrammatūras tehnoloģiskās arhitektūras vadlīnijas (publicēta 19.05.2021.)

Specializētās lietojumprogrammatūras tehnoloģiskās arhitektūras vadlīnijas

11. Vadlīnijas būtisko arhitektūras elementu pārvaldībai

Būtisko arhitektūras elementu (BAE) pārvaldības vadlīnijas

12. Specializētas lietojumprogrammatūras sagādes un pārvaldības vadlīnijas

Valsts pārvaldes rīcībā esošo datu apstrādei nepieciešamas specializētas lietojumprogrammatūras sagādes modeļi