Ziņojuma konteksts

Eiropas Parlamenta un Padome 2016. gada 26. oktobrī pieņēma  Direktīvu 2016/2102/ES par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (turpmāk - Direktīva 2016/2102). Uz šīs direktīvas pamata Eiropas Komisija (EK) 2018. gada 11. oktobrī pieņēma īstenošanas lēmumu 2018/1524/ES par uzraudzības metodiku un kārtību, kādā dalībvalstis iesniedz ziņojumus saskaņā ar Direktīva 2016/2102 (turpmāk – EK lēmums).

EK lēmums paredz:

 • Tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm jāatbilst standartiem – Latvijā tie ir nacionālie standarti LVS EN 301 549:2020 „IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības”[1] (turpmāk – standarts  LVS EN 301 549:2020) un LVS EN ISO 9241-210:2019 Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210.daļa: Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana[2] (tīmekļvietņu piekļūstamības prasībām attiecināma standarta 9., 10. un 11. nodaļa).
 • Tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību vērtē atbilstoši to uztveramībai, darbināmībai, saprotamībai un robustumam.
 • Tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību uzrauga, izmantojot vienkāršotās un padziļinātās izvērtēšanas metodi.
 • Atbilstoši kritērijiem tiek veikta izvērtējamo tīmekļvietņu un mobilo lietotņu izlase.
 • Tiek veikti informatīvi pasākumi saistībā ar tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības veicināšanu.
 • Līdz 2021. gada 23.decembrim EK sniedzams ziņojums par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību atbilstoši Direktīvas 2016/2102 prasībām (turpmāk – Ziņojums).
 • Ziņojumā ietverams:
  1. apraksts par veiktajām konsultatīvajām un informatīvajām procedūrām,
  2. gūtā pieredze,
  3. sīks apraksts par īstenoto uzraudzību un mērījumu dati,
  4. apsekošanas iznākuma kvalitatīva analīze.

Ieviešot Direktīvu 2016/2102, 2020. gada 14. jūlijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 445), kas paredz visām valsts pārvaldes iestādēm nodrošināt savu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību, t.sk saskaņā ar 26.1. punktu veikt šādus pamata uzraudzības pasākumus:

 • tīmekļvietņu un mobilo lietotņu vienkāršoto izvērtēšanu par atbilstību piekļūstamības prasībām;
 • publicēt piekļūstamības paziņojumus.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 līdz 2020. gada 31. decembrim visām iestādēm bija jāveic vienkāršotu izvērtēšanu to īpašumā esošajām tīmekļvietnēm un jāpublicē piekļūstamības paziņojums ar izvērtējuma protokolu. No 2021. gada tiek veidota vienkāršotās izvērtēšanas tīmekļvietņu izlase (113 tīmekļvietnes) un padziļinātās izvērtēšanas izlase (16 tīmekļvietnes un 8 mobilās lietotnes). Padziļinātā izvērtēšana saskaņā ar MK noteikumu Nr. 445 26.2.2. punktu tiek veikta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) resursiem, diemžēl 2021. gada valsts budžetā netika rasta iespēja līdzekļu piešķiršana šim mērķim. (Šāds finansējums padziļinātam izvērtējumam paredzams katru gadu. Šobrīd padziļinātā izvērtējuma aktivitātes tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm tiek plānotas 2022. gada ietvaros.)

Padziļinātās izvērtēšanas ietvaros tika paredzēta arī vienkāršotās izvērtēšanas rezultātu automatizēta apkopošana un analīze. (Paredzama padziļinātās izvērtēšanas metodikas, kā arī esošā vienkāršotās izvērtēšanas metodikas[3] aktualizācija.)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 445 26. punktu vienkāršotā un padziļinātā izvērtēšana 2021. gadā jāveic līdz 22.decembrim. Šis datums sakrīt ar brīdi, kad EK sniedzams Ziņojums. Līdz ar to šobrīd Ziņojumā apkopotie dati par 2021. var nebūt pilnvērtīgi un tie ir tuvākajā laikā precizējami.

Veicot valsts un pašvaldību iestāžu aptaujas 2021. gadā  (E-indekss) un iegūstot datus par 267 valsts un pašvaldību iestāžu oficiālajām tīmekļvietnēm, tika izdarīts secinājums, ka piekļūstamības paziņojums ir publicēts 57% valsts un pašvaldību iestādēm un apmēram ceturtā daļa no publicētajiem piekļūstamības paziņojumiem ir nepilnīgi (nav pievienots izvērtējuma protokols). Tātad gandrīz puse (43%) valsts un pašvaldību iestādes nav publicējušas piekļūstamības paziņojumu, un pieļaujams, ka, iekļaujot pētījumā arī neoficiālās tīmekļvietnes (informatīvās un pakalpojumu sniegšanas), rezultāti varētu būt vēl zemāki.

Ņemot vērā minētos E-indeksa rezultātus, VARAM pieejamo resursu ietvaros tika organizēta kvantitatīva automatizēta tīmekļvietņu izpēte (turpmāk – AI).

Mobilo lietotņu piekļūstamība nosakāma padziļinātās izvērtēšanas ietvaros, līdz ar to 2021. gadā nav pieejami dati par mobilajām lietotnēm un šī aktivitāte paredzama 2022. un 2023. gada ietvaros.

AI metodoloģija

VARAM rīcībā ir valsts un pašvaldību iestāžu 2020. gada sākumā sniegta informācija par 836 valsts un pašvaldību tīmekļvietnēm (ne tikai iestāžu oficiālās, bet arī dažādu valsts pārvaldes informatīvas un pakalpojumu tīmekļvietnes)[4]un par 35 mobilajām lietotnēm[5]. Informācijas apkopošanai tika izmantota arī informācija par visām tīmekļvietnēm, kas publicēta Uzņēmumu reģistra uzturētajā Publisko personu un iestāžu sarakstā (1026)[6]. Kopumā AI aptver 1086 tīmekļvietnes, tajā skaitā 16 tīmekļvietnes no padziļinātās izlases un 113 tīmekļvietnes no vienkāršotās izlases.

AI ietvaros ir iegūta šāda informācija:

 • Publisko personu un iestāžu sarakstā iekļautās tīmekļvietnes, kurām ir publicēts piekļūstamības paziņojums (t.sk. fiksēta piekļūstamības paziņojuma adrese);
 • salīdzināmi dati par publisko tīmekļvietņu atbilstību piekļūstamības prasībām (standartam  LVS EN 301 549:2020 atbilstoša WCAG[7] versija) – kas ietver 10 dažādu lapu (t.sk. pirmās (mājas) lapas) atbilstības izvērtējumu katrai no pievienotajā sarakstā iekļautajām aktīvajām tīmekļvietnēm;
 • veikta iegūto datu analīze par tīmekļvietnēm, izdarīt secinājumi un sniegti priekšlikumi.

Salīdzināmie dati par publisko tīmekļvietņu (836) atbilstību piekļūstamības prasībām iegūti, veicot tīmekļvietņu izvērtējumu ar šādiem automatizētiem rīkiem:

 • Deque Axe-Core[8], lai analizētu atbilstību WCAG 2.1AA vadlīnijām.

(Izmantojot šo rīku, jāņem vērā, ka automātiski var noteikt tikai 20–50% no visām piekļūstamības problēmām. Vienkāršotās un padziļinātās izlases ietvaros veicama manuāla pārbaude.)

 • Google Lighthouse (balstās uz Deque Axe-Core rīku), taču tiek izmantoti citi

metodoloģijas koeficienti[9].

(Šīs pārbaudes rīks norāda uz iespējām uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību. Automātiski var noteikt tikai piekļūstamības problēmu apakškopu, tāpēc vienkāršotās un padziļinātās izlases ietvaros veicama arī manuāla testēšana.)

Izpētes ietvaros katrai tīmekļvietnei tika izveidota nejaušo lapu izlase, meklējot “site:timeklavietne.lv” Google meklētājā. (Meklēšanas kritērijs ir papildināts, lai rezultātos nerādītos faili un saites uz citām tīmekļvietnēm.) Katra lapa (iekšlapa) pārbaudīta ar automatizētu rīku Google Pagespeed[10] un Dequelabs/Axe-Core konsoles rīku. Rezultātos apkopots vidējais rādītājs tīmekļvietnē piekļūstamības parametros, kā arī dalījumā atbilstoši iekārtām (dators, viedtālrunis).

AI rezultātu analīze un secinājumi

Nr.p.k. Analīze Secinājumi Ieteikumi

1.

Iestāžu tīmekļa vietnēs maz ievietoti piekļūstamības paziņojumi:
 

Padziļināta izlase (16):

11 ir ievietots piekļūstamības paziņojums (73%),  4 nav (27%).

Vienkāršota izlase (113):

63 ir ievietots piekļūstamības paziņojums (58%), 46 nav (42%).

VARAM apkopotā informācija par tīmekļvietnēm (836):

160 ir ievietots piekļūstamības paziņojums (43%), 212 nav (57%)

Publisko personu un iestāžu sarakstā (1026):

263 ir ievietots piekļūstamības paziņojums (28%), 763 nav (72%).

(Izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamata un vidējās izglītības programmas, 415 iestādēm ir tīmekļa vietne, 48 no tām ir ievietots piekļūstamības paziņojums, 367 nav ievietots.)

Ar vienkāršotajā un padziļinātajā izlasē iekļauto tīmekļvietņu īpašniekiem ir veikti vairāk informatīvu pasākumu. Tātad, jo vairāk informē un pievērš uzmanību, jo vairāk iestādes seko piekļūstamības prasībām.

 1. Regulāri informēt valsts iestādes, ja tīmekļa vietnē/-ēs nav ielikts piekļūstamības paziņojums.
 2. Ja piekļūstamības paziņojums iestādes tīmekļa vietnē ir ievietots, tad turpmāk jāapkopo informācija par tīmekļa vietni - desmit lapu izlase un mašīnlasāms visas vietnes lapu saraksts (sitemap), lai aktualizētu tīmekļa vietņu izlasi. (līdz brīdim, kad tiek realizēts ieteikums 3.1. MK noteikumu 445 pilnveidi)
 3. Atgādināt iestādēm, ka piekļūstamības prasību ievērošana un piekļūstamības paziņojuma ievietošana tīmekļvietnē ir obligāta un ka tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes izstrādē vai uzlabošanā, iepirkumos jāiekļauj piekļūstamības prasības.

2.

VARAM organizētajā seminārā par tīmekļa vietņu piekļūstamību daudzi semināra apmeklētāji par tīmekļa vietņu piekļūstamību dzirdēja pirmo reizi. (Saistāms ar Latvijā 2021. gadā īstenoto administratīvi teritoriālo reformu.)

Nepietiekama informācija par tīmekļvietņu piekļūstamību atbildīgo darbinieku vidū.

 1. Organizēt regulāras mācības par tīmekļa vietnes piekļūstamību (vismaz 2 reizes gadā), informēšanā uzsvaru liekot uz iestādēm, kam tīmekļvietnē nav ievietots piekļūstamības paziņojums.
 2. Turpināt izglītot iestāžu tīmekļa vietņu satura veidotājus par piekļūstamības prasībām.

3.

Iestāžu patstāvīgi veiktajos tīmekļa vietnes piekļūstamības paziņojumos ir dažāds saturs un struktūra.

Vairākas satura nepilnības piekļūstamības paziņojumos:

- nav identificējams izvērtējuma veicējs;

- piekļūstamības paziņojuma struktūra nav mašīnlasāma;

- piekļūstamības paziņojuma veicēji izmanto dažādus piekļūstamības izvērtējuma formātus, kas liedz automatizēti apkopot un pārizmantot rezultātus, saturā neiekļaujot būtisku informāciju, piem., nav testēti visi 11 piekļūstamības aspekti, strukturēti nenorāda lapu saišu izlasi, tā rodas risks, ka piekļūstamības  izvērtējuma rezultāti nebūs salīdzināmi  automatizēti (pa gadiem).

 1. Izveidot algoritmu, kā piekļūstamības vadlīniju izvērtējuma punkti ir saistīti ar EK lēmuma 1.3.2. apakšpunktā minētajām lietotāju piekļūstamības vajadzībām.
 2. Uzlabot  nacionālo normatīvo regulējumu piekļūstamības izvērtējuma veikšanu:
  1. Paredzēt izvērtējumu rezultātu publicēšanu EARL formātā https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/earl/
  2. Paredzēt izvērtējuma metodoloģiju tuvināt vai pārņemt no WCAG-EM  https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
  3. Ilgtermiņā paredzēt rīka WCAG-EM Report Tool https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/#/   lokalizāciju latviešu valodā  vai uz tā bāzes veidot savu rīku kā tas ir, piemēram, Zviedrijā https://trg.digg.se/manual/granskning/webbsidor.html#touch
  4. Uzlabot piekļūstamības izvērtējuma vadlīnijas atbilstoši  izvēlētajiem rīkiem, ar kuru palīdzību veikt izvērtējumu.
  5. Nodrošināt piekļūstamības izvērtējuma vadlīniju normatīvo spēku.

4.

Piekļūstamības paziņojumi ne vienmēr ir mašīnlasāmā formātā.

Nav pietiekami ērts rīks latviešu valodā, ar kuru var izveidot piekļūstamības paziņojumu vienotā un mašīnlasāmā formātā.

 

 1. Populārākām satura vadības sistēmām WordPress un Drupal var atrast piemērotu vai izmantot jau gatavu piekļūstamības paziņojuma mašīnlasāma formāta veidošanas rīku.
 2. TVP izmantot piekļūstamības paziņojuma spraudni, kad tas būs pieejams vai izstrādāt atsevišķu.
 3. Paredzēt resursus piekļūstamības paziņojuma spraudņu lokalizācijā (tulkošanā un adaptācijā).

5.

Grūti veikt iestāžu tīmekļa vietņu automatizētu testu.

 1. Nav vienota datu avota, kurā būtu apkopotas Latvijas iestāžu tīmekļa vietnes.
 2. Nav pieejama iestāžu tīmekļa vietņu lapu saišu izlase kurai veikt automatizētos piekļūstamības testus.
 1. Papildināt VARAM izlases ar iestādes kontaktinformāciju, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar iestādi par tīmekļa vietnes kvalitāti.
 2. Papildināt VARAM izlasēs iekļautās tīmekļu vietnes ar vietnes lapu izlasi (10 lapu saitēm). Sākto ar mazskaitlīgāko izlasi.
 3. Izlasē katrai iestādes tīmekļa vietnei norādīt saiti uz visu lapu sarakstu mašīnlasāmā formātā - sitemap.xml.
 4. Izlasē norādīt vai tīmekļa vietnē ir autorizētā vai tikai publiska daļa. Nepieciešama autorizācija, tāpēc šīm vietnēm nepieciešams paredzēt testa lietotājus vai pieeju testa vidē.
 5. Izveidot procesu, kā tiktu uzturēts Latvijas valsts iestāžu tīmekļa vietņu saraksts, iekļaujot vietnes lapu saišu izlasi un saiti uz piekļūstamības paziņojumu:
  1. Turpināt izlases uzturēt XLS failā.
  2. Iekļaut informāciju VARAM klientu pārvaldības sistēmā.
  3. Nodrošināt, lai šī informācija iestāžu tīmekļvietnēs ir mašīnlasāma.
  4. Ilgtermiņā ieviest, ka tīmekļa vietnes pārbaudāmo saišu izlase ir pieejama  piekļūstamības paziņojumā.
 6. Pielāgot vai izstrādāt rīkus, ar kuriem iespējams regulāri veikt Latvijas valsts iestāžu tīmekļa vietņu monitorigu.
  Par piemēru ņemot publisku Luksemburgas atvērtā koda piekļūstamības rīku komplektu https://github.com/accessibility-luxembourg

6.

TVP tīmekļa vietnes uzrāda labus rādītājus (koeficients* virs 90) piekļūstamības automatizētajos testos.

(107 tīmekļvietnes no kopējā analīzē iekļautajām 1086 tīmekļvietnēm ir ar labiem rezultātiem; no 24 tīmekļvietnes no 107 ar labiem rādītājiem atrodas TVP)

Vienota pieeja palīdz veidot piekļūstamākus risinājumus.

 

 

Apzināt TVP koda atvēršanas un publiskošanas iespēja, lai jebkura valsts pārvaldes iestāde to var izmantot un uz tā bāzes patstāvīgi izstrādāt vai uzlabot savu tīmekļa vietni.

7.

Veicot automatizētus piekļūstamības testus, dažas iestādēs uzrādīja sliktus rezultātus (tīmekļvietņu piekļūstamības koeficienti* bija grupā, kur automatizēti testi atklāja būtiskas kļūdas koeficients 0-49).

(4 tīmekļvietnes no kopējā analīzē iekļautajām 1086 tīmekļvietnēm ir ar sliktiem rezultātiem)

Pat apkopojot iestādes vidējo vērtējumu pēc automatizētiem testiem, dažas iestādes ir slikto rezultātu grupā. Tas nozīmē, ka problēmas ir ne tikai konkrētajās lapās, bet tīmekļvietnē kopumā.

 1. Par uzlabojumiem tīmekļvietnē vispirms uzrunāt iestādes ar sliktāko vērtējumu.
 2. VARAM jāveicina, ka valsts iestādes  dalās ar labās prakses piemēriem Latvijas un pasaules mērogā.

* Tika izmantots Google lighthouse automatizētās piekļūstamības novērtēšanas koeficients.[11] Koeficients nozīmē problēmu būtiskumu[12], kuras tika atklātas ar automatizētiem testiem:

 • 0-49 tīmekļa vietnē ir būtiskas problēmas;
 • 50-89 tīmekļa vietnē ir problēmas;
 • 90-100 tīmekļvietnē ir problēmas, kas nav ļoti būtiskas.

Vienkāršotās izvērtēšanas metodoloģija

Tīmekļvietņu vienkāršotajai izvērtēšanai izmantoti 11 būtiskākie piekļūstamības aspekti, pastiprināta uzmanību pievēršot četriem piekļūstamības pamatprincipiem. Tie paredz, ka digitālajam saturam ir jābūt:

 • uztveramam (attēlu, multimediju satura un cita digitālā satura atspoguļošanas alternatīvu pieejamība);
 • darbināmam (iespēja piekļūt digitālajam saturam un izmantot to brīvi – ne vien ar datorpeli, bet arī ar tā dēvētajām palīgtehnoloģijām, piemēram, TAB taustiņu);
 • saprotamam (digitālā satura atspoguļošana vienkāršā valodā, lai tas būtu saprotams ikvienam lietotājam, arī cilvēkiem ar dažādiem uztveres traucējumiem);
 • robustam (iespēja salāgot digitālo saturu ar dažāda veida iekārtām, piemēram, ekrāna lasīšanas ierīcēm, viedtālruņu virtuālajiem balss asistentiem un u.tml.).

Minētie 11 piekļūstamības aspekti ir īpaši svarīgi lietotāju un digitālā satura mijiedarbības nodrošināšanai. Starp šiem aspektiem ir tādi, kas attiecas uz:

 • tīmekļvietnes funkcionalitāti:
 1. navigācija,
 2. pamatstruktūra,
 3. formas,
 4. teksta tālummaiņa,
 5. iespēja piekļūt saturam ar tastatūru
 • tīmekļvietnes satura piekļūstamību
 1. virsraksti,
 2. lapu nosaukumi,
 3. krāsu kontrasti,
 4. attēlu tekstuālās alternatīvas,
 5. multimediju satura alternatīvas,
 6. animētais saturs.

Vienkāršotās izlases ietvaros tika izvērtētas 113 tīmekļvietnes izvēlētās tīmekļvietnes sadaļas atbilstība visiem minētajiem 11 piekļūstamības aspektiem.

Ja novērtējuma rezultātā tiek gūts apstiprinājums tam, ka visās pārbaudei izvēlētajās tīmekļvietnes sadaļās ir ievēroti visi šie 11 piekļūstamības aspekti, tiek uzskatīts, ka tā ir pietiekami piekļūstama ikvienam lietotājam, tostarp personu grupām, kurām piekļūstams saturs uzlabo digitālā satura lietošanas pieredzi, piemēram, cilvēkiem ar dažādiem veselības traucējumiem.

Ja novērtējuma rezultātā netiek gūts apstiprinājums tam, ka visās pārbaudei izvēlētajās sadaļās ir ievēroti visi šie 11 piekļūstamības aspekti (atbilstība piekļūstamības prasībām netiek apstiprināta vai tiek apstiprināta daļēji), tiek uzskatīts, ka nepiekļūstama ir visa tīmekļvietne, nevis konkrētā tās sadaļa. Šajā gadījumā tīmekļvietnes īpašniekam ir jānodrošina nepilnību novēršana atbilstoši WCAG 2.1. vadlīnijām.

Automatizēto un lietotāju testu izmantošanu (lai gūtu visaptverošu priekšstatu par tīmekļvietnes piekļūstamību atbilstoši visām WCAG 2.1 vadlīniju prasībām) paredzams veikt  padziļinātās  izvērtēšanas ietvaros.

Atbilstības tabula par vienkāršotajā izvērtējumā izmantoto piekļūstamības aspektu attiecināmību uz piekļūstamības principiem

 

N.p.k.

Aspekti/principi

Uztveramība

Darbināmība

Saprotamība

Robustums

1.

Navigācija

 

attiecināms

 

attiecināms

2.

Pamatstruktūra

 

attiecināms

 

attiecināms

3.

Forma

 

attiecināms

 

attiecināms

4.

Teksta tālummaiņa

 

attiecināms

 

attiecināms

5.

Piekļuve ar tastatūru

 

attiecināms

 

attiecināms

6.

Virsraksti

attiecināms

 

 

 

7.

Lapu nosaukumi

attiecināms

 

attiecināms

 

8.

Krāsu kontrasti

attiecināms

 

 

 

9.

Attēlu tekstuālās alternatīvas

attiecināms

 

 

 

10.

Multimediju satura alternatīvas

attiecināms

 

attiecināms

 

11.

Animētais saturs

attiecināms

 

attiecināms

attiecināms


Vienkāršotās izvērtēšanas rezultāti

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 445 26. punktu vienkāršotā un padziļinātā izvērtēšana 2021. gadā jāveic līdz 22.decembrim. Vienkāršotās izvērtēšanas pienākums saskaņā ar šiem noteikumiem ir uzticēts tīmekļvietnes īpašniekam (valsts pārvaldes iestādei).

 Latvijā 2021. gada ietvaros ir īstenojusies administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā izveidotas 43 jaunas pašvaldības. Ņemot vērā minēto, šobrīd aktīvi notiek pašvaldību tīmekļvietņu pārstrukturācija un pārbūve. Vienlaikus kopš 2020. gada nogales tiek īstenots Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas projekts (arī – TVP)[13]. (Platforma ir informācijas tehnoloģiju rīks, ar kura palīdzību var veidot neskaitāmas mājaslapas jeb tīmekļvietnes. Tā piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību tīmekļvietnes.) Ievērojama daļa valsts un pašvaldību iestādes savas tīmekļvietnes iekļauj vai plāno iekļaut TVP. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka tīmekļvietņu vienkāršotājā izlasē iekļauto tīmekļvietņu (113) izvērtēšanas process nav noslēdzies.

Minētie apstākļi šobrīd liedz Ziņojumu papildināt ar datiem par vienkāršotās izvērtēšanas rezultātiem. VARAM turpinās komunicēt ar vienkāršotājā izlasē iekļauto tīmekļvietņu īpašniekiem, lai apkopotu nepieciešamo informāciju par vienkāršotās izvērtēšanas rezultātiem. Šī informācija tiks aktualizēta līdz 2022. gada 23. janvārim.

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām

Gatavojot tīmekļvietņu vienkāršoto un padziļināto izlasi un mobilo lietotņu izlasi, tiek veiktas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām (2020. un 2021. gada ietvaros). Konsultācijām tika izvēlētas 11 nevalstiskās organizācijas, kuras darbības mērķis saistīts ar sabiedrības iesaisti valsts pārvaldes procesos vai ar atbalstu personām ar īpašām vajadzībām. Šīs organizācijas aptver  būtisku sabiedrības daļu, kurai tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu piekļūstamība ir īpaši būtiska. Plānots sadarbību ar šīm nevalstiskajām organizācijām paplašināt, t.sk. tīmekļvietņu padziļinātās izvērtēšanas ietvaros.

Procedūra, kā tiek publiskotas izmaiņas piekļūstamības politikā

Informācija par izmaiņām piekļūstamības politikā tiek publiskota VARAM oficiālajā tīmekļvietnē[14], kā arī speciāli izveidotā tīmekļvietnē[15], kas satur informāciju valsts un pašvaldību iestādēm par veicamajām darbībām savu tīmekļvietņu izvērtēšanā.

Drīzumā noslēdzoties minētajam administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas procesam, tiks apkopota informācija ar personām, kas valsts un pašvaldību iestādēs atbildīgas par tīmekļvietņu piekļūstamību. Plānots veidot atbildīgo valsts pārvaldes darbinieku tiešsaistes forumu, kurā operatīvi apmainīties ar izmaiņām piekļūstamības politikā un iegūt zināšanas par labāko praksi. (Šobrīd VARAM rīcībā ir apmēram 300 atbildīgo darbinieku kontakti, kas tiek izmantoti operatīvai informēšanai par piekļūstamības jautājumiem.)

Īstenotie apmācību un informētības veicināšanas pasākumi

Lai sniegtu atbalstu iestādēm, VARAM ir izstrādājusi vienkāršotās izvērtēšanas metodiku, kas ir veicama ar iestādes resursiem. VARAM tīmekļvietnē www.varam.gov.lv sadaļā “Tīmekļvietņu un  mobilo lietotņu piekļūstamība”[16] publicētas:

 • vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai;
 • vadlīnijas piekļūstamības paziņojuma izstrādei.

Ir izstrādāti divi piekļūstamības mācību kursi:

 • 1.kurss “Lietotājorientēts saturs iestādes tīmekļvietnē (12 stundas, 18 grupas)”;
 • 2.kurss ”Iestāžu informācijas ievietošanas internetā pārvaldība (6 stundas, 18 grupas)”.

Mācību kursu mērķis bija nodrošināt valsts tiešās pārvaldes darbiniekiem nepieciešamās prasmes un zināšanas pārmaiņu veikšanai valsts pārvaldes informācijas sniegšanā iestāžu tīmekļvietnēs saistībā ar plānotājiem MK noteikumiem Nr. 445, kā arī uzlabot nepieciešamās prasmes par valsts pārvaldes informācijas pieejamību un piekļūstamību uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Par 1. kursu “Lietotājorientēts saturs tīmekļa vietnē” (12 akadēmiskās stundas) sertifikātus saņēma 263 dalībnieki, bet par 2. kursu “Iestāžu informācijas ievietošanas Internetā pārvaldība” (6 akadēmiskās stundas) - 253 dalībnieki. Kopā apmācībās piedalījās 278 dalībnieki no 72 iestādēm.

Saistībā ar  MK noteikumu Nr. 445 piemērošanu 2020. un 2021. gadā ir notikuši šādi tīmekļsemināri un konferences iestādēm un pašvaldībām:

 • Piekļūstamības konference “Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas organizēšana institūcijā. Pieredzes apmaiņa” (apmēram 800 dalībnieku).
 • Pieci tīmekļsemināri valsts un pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem par tīmekļvietņu izvērtēšanu un piekļūstamības paziņojuma ievietošanu tīmekļvietnēs (no apmēram 170 līdz 260 dalībnieku).
 • Labklājības ministrijas organizēta konference "Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē", kurā bija digitālajai piekļūstamībai veltīta sadaļa.

Papildus minētajiem pasākumiem tika veidotas piekļūstamības infografikas un publicētas preses relīzes par digitālās piekļūstamības nozīmi sabiedrībā.


[1] https://www.lvs.lv/lv/products/152593

[2] https://www.lvs.lv/lv/products/144683

[3] https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

[4] https://data.gov.lv/dati/eng/dataset/iestazu-timeklvietnes/resource/1300db7b-e498-4110-8016-895cdf83e583

[5]https://data.gov.lv/dati/eng/dataset/iestazu-mobilas-lietotnes/resource/41f93237-62db-4a61-975b-3d80374ff538

[6]https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/public-persons-institutions/resource/190ba502-08d1-4c4c-b1b9-b58299bf9a9f

[7] https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/

[8] https://www.deque.com/axe/

[9] https://web.dev/lighthouse-accessibility/

[10] https://web.dev/measure/

[11] Kopējais apraksts par pārbaudes kritērijiem: https://web.dev/lighthouse-accessibility/

[12] Piekļūstamības pārbaužu svars: https://web.dev/accessibility-scoring/

[13] https://www.mk.gov.lv/lv/projekts/valsts-un-pasvaldibu-iestazu-timeklvietnu-vienota-platforma

[14] https://www.varam.gov.lv/lv/wwwvaramgovlv/lv/pieklustamiba

[15] https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

[16] https://www.varam.gov.lv/lv/wwwvaramgovlv/lv/pieklustamiba