Aktualitātes 2017. gadā

 

2017.gada 12.decembrī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos priekšlikumus par kārtību, kādā jānovērš, jāierobežo un jākontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisijas no sadedzināšanas iekārtām.

Priekšlikumi tika izstrādāti, lai samazinātu šo iekārtu  radīto gaisa piesārņojumu un tā negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Tie būs jāievēro operatoriem un kontrolējošajām iestādēm. Regulējums attiecas uz iekārtām, kuru primārā funkcija ir siltuma un/vai elektroenerģijas ražošana.

Tiek noteiktas jaunas prasības gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (1 – 50 MW), kā arī noteiktas prasības attiecībā uz šo iekārtu darbības uzraudzību, mērījumu veikšanu un informācijas iesniegšanu.

Vairāk informācijas - http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426970&mode=mk&date=2017-12-12