Gaisa aizsardzība

Latvijā galvenās gaisa aizsardzības problēmas rada paaugstināts piesārņojums ar slāpekļa oksīdiem, daļiņām PM10 un benzolu atsevišķās Latvijas lielākajās pilsētās (Rīgā un Liepājā), kas prasa rīcību no valsts un pašvaldībām gaisa kvalitātes uzlabošanai. Nākotnē grūtības var sagādāt arī paaugstināts piesārņojums ar daļiņām PM2,5. Novērtēts, ka daļiņu PM2,5 piesārņojuma dēļ Latvijā 2000.gadā vidējais statistiskais cilvēka dzīves ilgums bija par 4 – 6 mēnešiem mazāks par normālo (bez šāda piesārņojuma ietekmes).

Gaisa piesārņojums atstāj negatīvu ietekmi arī uz vidi. Ekosistēmām kaitē paskābinošu vielu (slāpekļa oksīdu, sēra dioksīda un amonjaka) izgulsnēšanās un barības vielu pārmērība (amonjaks un slāpeklis), kas izraisa eitrofikāciju. 2000.gadā Latvijā 54% ūdensteču tika pārsniegta slāpekļa depozīcija virs kritiskā līmeņa. Savukārt palielināta piezemes ozona koncentrācija izraisa lauksaimniecisko kultūru, mežu un augu fizikālus bojājumus, samazina augšanas ātrumu un ražību.