NFI projekts
logo

Š.g. 11.decembrī norisināsies  projekta projekta Vadības komitejas sanāksme. Projekta Vadības komitejas uzdevums ir uzraudzīt projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, novērtēt projekta īstenošanas rezultātus un pēc nepieciešamības pieņemt lēmumus par izmaiņām projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti projekta un programmā izvirzītie rezultāti.

Kopumā projekta ietvaros tika paredzēts organizēt trīs projekta Vadības komitejas sanāksmes. Pirmā sanāksme norisinājās 2014.gada 14.februāri, piedaloties visiem projekta partneru deleģētajiem pārstāvjiem. Tājā galvenokārt tika pārrunātas plānotās projekta aktivitātes un plāns, kā tās tiks īstenotas. Otrā projekta Vadības komitejas sanāksme norisinājas 2014.gada 12.decembrī, kad tika apskatīts projekta aktivitāšu ieviešanas progress. 

11.decembrī paredzētā projekta Vadības komitejas sanāksme būs noslēdzošā sanāksme, kuras laikā tiks pārrunāti projekta sasniegtie rezultāti, kādas aktivitātes vēl ir īstenošanas procesā, kā arī apskatīts jautājums, kā nodrošināt sasniegto rezultātu pēctecību pēc projekta noslēguma.

2015.gads projektā „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ir bijis ļoti aktīvs, jo ir noslēgtas vairākas aktivitātes, kuru īstenošana tika uzsākta jau 2014.gadā:

 1. Kopumā projektā ir īstenoti 15 pieredzes apmaiņas braucieni (t.sk. 6 pasākumi 2015.gada laikā):

1) 19.-20.02.2015. uz Norvēģiju 2.aktivitātes ietvaros;

2) 19.-20.02.2015. uz Norvēģiju 3.aktivitātes ietvaros;

3) 19.-20.03.2015. uz Norvēģiju 3.aktivitātes ietvaros;

4) 11.-13.05.2015. uz Latviju 4.aktivitātes ietvaros;

5) 07.-08.09.2015 uz Latviju 3.aktivitātes ietvaros;

6) 17.-18.09.2015. uz Latviju 2.aktivitātes ietvaros;

 1. Plānošanas reģioni ir izstrādājuši un apstiprinājuši projekta ietvaros sagatavotos attīstības plānošanas dokumentus, kuru izstrādes procesā organizējuši kopumā vairāk kā 50 seminārus. Tāpat ir izstrādāts Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam;
 2. Noslēgts izvērtējums par publisko pakalpojumu klāstu Latvijā;
 3. Norisinājies aktīvs darbs pie stratēģisko partnerattiecību veicināšanas starp Latvijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm un Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm - šim nolūkam 2015.gadā organizēti 2 pasākumi ar Divpusējās sadarbības fonda atbalstu (27.maijā, Daugavpilī tika rīkots stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) seminārs, bet 24.-26.novembrī tika organizēta septiņu Latvijas pašvaldību vadītāju vizīte uz Norvēģiju);
 4. Īstenoti situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsēta” apmācību semināri;
 5. Noslēgta Latvijas pašvaldību apmācību programma un Latvijas vietējo kopienu apmācību programma, par kuru īstenošanu projektā atbildīga bijus biedrība "Urban Institute". 
 6. Izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan ES mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem;
 7. Izstrādātas vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto organizāciju attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;
 8. Organizēti apmācību semināri par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti;
 9. Nodrošināta metodiskā materiāla (vadlīniju) par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti sagatavošana un poligrāfiska iespiešana;
 10. Turpinās darbs pie valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādes. 2015.gada nogalē organizēta dokumenta publiskā apspriešana
 11. 29.oktobrī, Bauskā tika organizēta projekta publicitātes konference.

Vairāk ar projekta aktuālitātēm iespējams iepazīties šeit.

Laura Dimitrijeva 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas 

vecākā konsultante (projekta koordinatore)

laura.dimitrijeva@varam.gov.lv 

Tel.: 66016780