Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru karte

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi.

VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. Patlaban VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās, kopā 215 vietās. Septembrī plānots atvērt vēl vienu VPVKAC Siguldas novada Lēdurgas pagastā. VPVKAC adrešu saraksts un kontaktinformācija

VPVKAC bibliotēkās (sarakstu skatīt šeit)

____________________________________________________________________________________

Aktuāli!

Vienotajos klientu apkalpošanas centros ir pieejami Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi 

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un Lauksaimniecības datu centrs (LDC) sadarbībā ar pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklā organizē pilotprojektu.

Ar 2024. gada jūliju tiek organizēta LDC darbinieka klātienes pieņemšana VPVKAC telpās 1 – 2 reizes mēnesī, lai nodrošinātu iespēju klientiem – ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku turētājiem attālākos reģionos – saņemt LDC pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

LDC konsultanti būs pieejami 21 pašvaldību 53 VPVKAC (saraksts ar adresēm LDC tīmekļvietnē).

Vienlaikus LDC apmācīs VPVKAC darbiniekus, lai ar 2025. gadu šādu pakalpojumu varētu sniegt paši VPVKAC konsultanti. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar LDC speciālistiem video konsultācijas veidā.

Projekta realizācija dos pievienoto vērtību arī reģionālajai attīstībai, veicinot valsts pārvaldes un pašvaldību sadarbību klientu apkalpošanas jomā, publiskajā sektorā stiprinot uz klientu vērstu personalizētu saziņu un pakalpojumu saņemšanu daudzkanālu režīmā.

Pilotprojekta termiņš: 2024. gada jūlijs – decembris.

____________________________________________________________________________________

Informāciju par pakalpojumiem, ko piedāvā VPVKAC uzzini raidījumā Kā labāk dzīvot.

Šobrīd iedzīvotāji pakalpojumus var patstāvīgi saņemt elektroniski. Savukārt VPVKAC var patstāvīgi pieteikt vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus, kā arī atsevišķus pakalpojumus uz vietas VPVKAC pieteikt papīra formā. Arī turpmāk pakalpojumu pieteikšanai pamatā jānorit elektroniski, ar VPVKAC atbalstu pakalpojumu saņemšanā un, pielietojot tehnoloģisko atbalstu, ar iestādes speciālista palīdzību.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi ir šādi:

Attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas 

25 VPVKAC var saņemt attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas (video konsultācijas) ar VSAA, VID un VZD speciālistiem par noteiktiem pakalpojumiem:

  • VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums; 

  • VSAA padziļinātā konsultācija fiziskai personai par vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu; 

  • konsultācija par visiem Valsts zemes dienesta pakalpojumiem. 

Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams tikai klātienē, ierodoties VSAA, VID vai VZD.

VPVKAC izveides pamatā ir Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 58, grozīta ar Ministru kabineta 2015. gada 10. janvāra rīkojumu Nr. 14). Valsts pārvaldes iekārtas likuma 98. pants nosaka, ka VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību subjekti. Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” regulē VPVKAC darbību.

Detalizētu informāciju par VPVKAC tīkla darbību var iegūt pētījumu nodevumos, saite: http://petijumi.mk.gov.lv/