Plānotais ES fondu* finansējums:

10 000 000 euro

Projektu iesniedzēji:

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, gala labuma guvēji – komersanti

Atbalstāmās darbības:

Aprites ekonomikas principu ieviešana ražošanā un pakalpojumos:

  • attīstot otrreizēju un slēgtu materiālu ciklu tehnoloģiju un racionālu izejvielu un resursu izmantošanu;
  • veicinot pāreju uz otrreizēji izmantojamu un videi nekaitīgu izejvielu izmantošanu ražošanas tehnoloģiskajos risinājumos (“safe by design”);
  • ieviešot ekodizaina principus preču ražošanā un materiālu un iepakojuma izmantošanā;
  • samazinot iepakojuma materiālu ietilpību un palielinot pārstrādājamību un ilglietojamību (atkārtotu lietošanu, preču labošanas pakalpojumu attīstība);
  • inovatīvu aprites uzņēmējdarbības modeļu izstrāde, izmantojot ekoefektīvu tehnoloģiju un ekoinovāciju ieviešanu un industriālās simbiozes veicināšanu

Atbalsta likme

līdz 50%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

atbalstu attiecināmo darbību izmaksu segšanai saimnieciskās darbības veicējiem sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam

Sasniedzamais rezultāts:

  • atbalstīti 10 uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)

Projektu atlases veids:

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” – ierobežota projektu iesniegumu atlase, komersantiem – atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

Indikatīvi 2024. gada II cet.

Aprites stadija

īstenošanas nosacījumu izstrāde

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

-

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Anete Kalniņa, tel.: 25567565, e-pasts: anete.kalnina@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Signe Zakka, tel.: 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

* Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam 

logo