Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas darbība

Par grozījumiem tehniski ekonomiskajā pamatojumā ūdenssaimniecības projektos

Darām zināmu, ka Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija pēc 2013.gada 12.februāra neveic atkārtoti iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu vērtēšanu un neizskata pieprasījumus precizēt komisijas akceptus par tehniski ekonomisko pamatojumu (turpmāk – TEP) atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumiem Nr.86 „Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Saskaņā ar šo noteikumu 2.1.punktu Ūdenssaimniecības būvju būvniecības komisija līdz 2013.gada 28.martam izvērtē iesniegtos TEP, kas saņemti Ūdenssaimniecības būvju būvniecības komisijā līdz 2013.gada 15.februārim.

Attiecībā uz visu iepriekš akceptēto TEP grozījumiem, pamatojoties uz kuriem tiek īstenosi ūdenssaimniecības projekti darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” un 3.5.1.1.aktivitātes  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros, turpmāk ir jāievēro šāda kārtība.

Ņemot vērā, ka TEP ir ūdenssaimniecības projekta iesnieguma neatņemama sastāvdaļa, grozījumi TEP tiek izvērtēti kopā ar projekta iesnieguma grozījumiem kā grozījumi civiltiesiskā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu. Līdz ar to, grozījumus vienošanā vai civiltiesiskajā līgumā par projektiem, kas tiek īstenoti:

1) ir jāiesniedz sadarbības iestādē Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, ja projekts tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.606), atbilstoši MK noteikumu Nr.606 8.11.apakšpunktam. MK noteikumu Nr.606 8.11.1. - 8.11.3. apakšpunktos noteiktajos gadījumos sadarbības iestāde saskaņo ierosinātos grozījumus ar atbildīgo iestādi VARAM.

Papildus informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šobrīd gatavo grozījumus MK noteikumos Nr.606, kuri paredz precizēt 8.11.punktu ar atsauci uz tehniski ekonomisko pamatojumu grozījumiem.

2) ir jāiesniedz atbildīgajā iestādē VARAM, ja projekts tiek īstenots atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000””, norādot TEP un projektu grozījuma pamatojumu.


Anketa pašvaldībām par ūdenssaimniecības attīstības jautājumiem 

18.12.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (ar grozījumiem līdz 03.02.2009.)

Informējam, ka ir stājušies spēkā 13.02.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.86 „Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Lūdzam ņemt vērā noteikumos norādītos termiņus tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) un apstiprināto projektu TEP akceptu grozījumu iesniegšanai un izvērtēšanai.

Projektu saraksts (aktualizēts 20.03.2013.)

Potenciālo ERAF projektu tehniski ekonomisko pamatojumu iesniedzējiem