Emisijas vienību tirdzniecība

Eiropas Savienības emisiju tirdzniecība
Klimata pārmaiņu jomā ir pieņemti daudzi Eiropas Savienības (ES) tiesību akti, kuru saistības ir jāpilda arī Latvijai. Viens no tiem ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK. Direktīva izveidota, lai palīdzētu ES dalībvalstīm pildīt savas starptautiskās emisiju samazinājuma saistības ekonomiski visizdevīgākajā veidā, kā arī nodrošinātu ES kopējo saistību izpildi (ES ir uzņēmusies saistības samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 8%).
Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma darbību ES un Latvijā uzsāka 2005.gada 1.janvārī. Atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK nosacījumiem, sistēma iedalīta vairākos periodos – 2005.-2007.gada periods, 2008.-2012.gada periods, 2013.-2020.gada periods utt.
Sākotnēji Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) dalībnieki ir rūpnieciskās iekārtas energoietilpīgajās tautsaimniecības nozarēs, tai skaitā elektroenerģijas un siltumenerģijas, cementa, keramikas, tērauda, stikla u.c. ražošanas iekārtas. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas trešo periodā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā tiek iekļautas papildus nozares, piemēram, primārā un sekundārā alumīnija ražošana, minerālvates izolācijas materiālu ražošana, ģipša žāvēšana vai apdedzināšana vai ģipškartona sausā apmetuma plātņu un citu ģipša izstrādājumu ražošana, vai amonjaka un slāpekļskābes ražošana utt.
ES ETS ir saistīta ar Kioto protokola mehānismiem – kopīgi īstenojamiem projektiem un tīras attīstības mehānismu, paredzot uzņēmumiem iespēju izmantot šo mehānismu ietvaros realizētajos projektos radītās emisijas samazināšanas vienības.
Vairāk informācijas par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.
 

Latvijas Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
Latvijas Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieki ir operatori, kuri saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” prasībām atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” (turpmāk – Noteikumi Nr.769), ir saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas, un kuri veic kādu likuma „Par piesārņojumu” 2.pielikuma II daļā minētās darbības.
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes pēc iekārtas darbības vietas izsniedz siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas, kuras publiski ir pieejamas Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.
Atbilstoši likuma „Par piesārņojuma” nosacījumiem Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas var brīvprātīgi iesaistīties arī tie iekārtu operatori, kuri veic likuma „Par piesārņojuma” 2.pielikumā minētajām piesārņojošām darbībām, bet kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz šā likuma 2.pielikumā minētos rādītājus. Par pilntiesīgiem sistēmas dalībniekiem šie operatori kļūst tikai pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma.
Visiem emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas Latvijas operatoriem:
     1) ir jāsāk veikt emisiju monitoringu tādā kārtībā, kura ir noteikta operatora sagatavotajā monitoringa plānā, kas ir iekļauts operatoram izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā.
2012.gada 21.jūnijā Eiropas Komisijā tika apstiprinātas divas regulas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas trešajam periodam 2013.-2020.gads:

     - Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regula Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
     - Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regulu Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;

       2) katru gadu līdz 31.martam savā reģionālajā vides pārvaldē ir jāiesniedz saskaņā ar Noteikumi Nr.769 sagatavoti un akreditētu verificētāju verificēti emisiju ziņojumi;
  Attiecībā uz ikgadējo emisiju ziņojumu verificēšanu Noteikumos nr.769 ir noteikts, ka emisiju ziņojumus var verificēts valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” akreditēts verificētājs vai verificētājs, kurš saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu nr.600/2012 ir akreditēts citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

        3) līdz 31.aprīlim ir jānodod valstij tāds emisijas kvotu apjoms, kas atbilst verificētā un apstiprinātā emisiju ziņojumā norādītajam apjomam (nodošana notiek Emisijas reģistrā).
   Informācija par emisijas reģistru ir pieejama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” mājas lapā.

    Ja operatora ikgadējās emisijas ir zemākas nekā viņiem piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms, tad viņi, izmantojot emisijas reģistru, var pārdot emisijas kvotu pārpalikumu tirgū vai arī tās uzkrāt nākamajiem gadiem. Tomēr, ja operatori paredz, ka viņu emisijas pārsniegs ikgadēji piešķiramo emisijas kvotu apjomu, tad viņi var veikt pasākumus savu ikgadējo emisiju samazināšana, piemēram, investējot efektīvākās tehnoloģijās vai darbībās, vai viņi var nopirkt papildu emisijas kvotas tirgū. Operatori varēs nopirkt emisijas kvotas no iekārtām, kuri jau ir samazinājuši savas ikgadējās emisijas.
    Operatori savu saistību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izpildīšanai var arī pirkt emisiju vienības no Kioto protokola mehānismu tīrās attīstības vai kopīgi īstenojamiem projektiem.
    Tomēr gaisa kuģu operatori varēs savu saistību izpildīšanai izmantot emisijas kvotas no stacionārajām rūpnieciskajām iekārtām vai Kioto protokola mehānismiem, bet stacionārās iekārtas savu ikgadējo saistību izpildīšanai varēs izmantot tikai citu stacionāro iekārtu emisijas kvotas vai Kioto protokola mehānismu emisijas vienības, bet nevarēs izmantot gaisa kuģu operatoru emisijas kvotas.