attels


Daugavpilī noticis Latvijas un Norvēģijas pašvaldību stratēģisko partnerību veidošanas seminārs

29.05.2015

2015.gada 27.maijā, Daugavpilī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (KS) organizēja stratēģisko partnerību veidošanas (kontaktbiržas) semināru.


Semināra mērķis bija Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pārstāvjiem tikties klātienē, izzināt sadarbības intereses, nodibināt jaunus kontaktus, iegūt informāciju par kopīgu sadarbības projektu finansēšanas iespējām, kā arī dalīties pieredzē un uzzināt vairāk par labās prakses piemēriem kopīgu projektu īstenošanā.
Semināru atklāja Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Seminārā un pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Jānis Eglīts un uzsvēra Latvijas un Norvēģijas pašvaldību sadarbības izveides un stiprināšanas nozīmību. Edvīns Bartkevičs no LPS iepazīstināja klātesošos ar procesu un vērtējumu par savulaik Latvijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu. Toms Arne Petersens (Tom Arne Pettersen) no KS Nordland prezentēja Norvēģijas pieredzi un pašvaldību administratīvo reformu, skaidrojot tās koncepciju un procesus, kā arī informēja, ka tuvākajā laikā Norvēģijā ir gaidāma administratīvi teritoriālā reforma. Pašvaldības stāstīja par pašvaldību lomu izglītības, kultūras, sociālo pakalpojumu, uzņēmējdarbības un vides aizsardzības jomā. Tika diskutēts par dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Latvijā un Norvēģijā, kā arī par pašvaldību sadarbības iespējām. Pasākuma laikā klātesošos iepazīstināja ar finansējuma piesaistes iespējām kopīgu starptautisku projektu īstenošanai. Piemēram, par Eiropas Teritoriālās sadarbības programmām, Nordplus programmu, kā arī Bilaterālā sadarbības iespējām EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros. Notika arī interaktīva pašvaldību kontaktbirža un 2 tematisku objektu Daugavpils universitātes un sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” apmeklējums.

Semināra prezentācijas:

 • Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā (E.Bartkevičs, LPS)
 • Norvēģijas pieredze un ceļš uz pašvaldību administratīvo reformu – koncepcija, process un izaicinājumi (T. Pettersen, KS)
 • Iespējamie Latvijas un Norvēģijas pašvaldību sadarbības virzieni (E.Cakule, KS)
 • Uzņēmējdarbība, ekonomika un reģionālā attīstība Trondheimas pašvaldībā (H.Eliassen, Tronheim Kommune)
 • Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas (V.Prokopoviča, VARAM)
 • Erasmus + un Nordplus programmas (L.Gailīte, VIAA)
 • Bilateriālā sadarbība EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros (A.Cimdiņa, Norvēģijas Karalistes vēstniecība)

Pasākums tika organizēts projekta ietvaros, lai veicinātu stratēģisko partnerattiecību veidošanu starp Latvijas un Norvēģijas pašvaldībām, un finansēts no Norvēģijas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonda.
 

attels

Attels

 


 

Aizvadīta Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņa Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētu domēs par piekrastes attīstību

15.05.2015

No 2015. gada 11. līdz 13. maijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētas pašvaldībām, un Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijā ar Norvēģijas reģionālā līmeņa pašvaldību (Østfold, Aust-Agder) plānošanas ekspertiem.


Pasākuma dalībnieki - plānošanas eksperti iepazinās ar Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētas piekrastes attīstības jautājumiem, vietējām vērtībām un vietām Baltijas jūras piekrastē ar augstu attīstības potenciālu. Norvēģijas eksperti atzinīgi novērtēja pašvaldību padarīto un pozitīvi izteicās par nākotnes iecerēm. Piemēram, Jūrmalas dome iesniegusi projekta ideju par Ķemeru ūdenstorņa atjaunošanu, ierīkojot tajā Tūrisma informācijas centru un skatu torni. Engures novadā plānots uzlabot piekļuvi jūrai un citām vienotā dabas un kultūras mantojuma vērtībām Ķesterciemā, Plieņciemā, Klapkalnciemā un Ragaciemā. Šis pieredzes apmaiņas pasākums apstiprināja, ka valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrāde ir kvalitatīva un atbilstoša starptautiskajiem principiem. Lai arī ir atšķirības starp Norvēģiju un Latviju gan piekrastes pārvaldībā, gan piekrastes vidē, abās valstīs izaicinājumi piekrastes attīstības plānošanā ir līdzīgi. Piekrastei ir ļoti liels potenciāls tūrisma un rekreācijas attīstībai.

Attels

  
Projekta 4. aktivitātes ietvaros VARAM pārziņā tiek izstrādāts valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei, kas kalpos kā pamats investīciju piesaistei piekrastes infrastruktūras attīstīšanai turpmākos 12 gadus. 2015.gada septembrī un oktobrī paredzēta Piekrastes plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Darbu pie Piekrastes plānojuma plānots pabeigt 2015.gada nogalē. Papildu informācija par Baltijas jūras piekrastes plānojuma izstrādi:
 

 • /lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=18794

 • http://www.grupa93.lv/piekraste/ Kontaktpersona Piekrastes plānojuma izstrādes jautājumos: Mārtiņš Grels, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākais eksperts, tālr. 66016733, e-pasts: martins.grels@varam.gov.lv

 • Pieredzes apmaiņas brauciens tika finansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4. aktivitātes līdzekļiem.
   

VARAM aicina pašvaldību darbiniekus uz starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklu

23.04.2015.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” aicina pašvaldību darbiniekus pieteikties starp-pašvaldību sadarbības apmācības semināru ciklam.


VARAM 2015.gada 11.februārī aizsāka semināru ciklu par pašvaldību attīstības un savstarpējās sadarbības plānošanu. Nākamais seminārs notiks 2015.gada 29.aprīlī Goethe-Institut telpās, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā no plkst. 10:00 līdz 16:30. Tiek aicināti piedalīties pašvaldību darbinieki - projektu vadītāji, ekonomisti un plānotāji, kurus vieno interese veidot jaunus un stiprināt jau esošos starp-pašvaldību sadarbības tīklus, lai veicinātu savas pašvaldības attīstību un straujāku ekonomisko izaugsmi. Turpmākie apmācību semināri pašvaldību darbiniekiem plānoti 2015.gada 13. maijā un 2. jūnijā. Tā kā dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, lūdzam iepriekš pieteikties: urbaninstitute.lv/imc. Šeit pieejama arī cita noderīga informācija. Plašāk par semināru - Kristaps Kaugurs, tālr. +371 28321777, e-pasts info@urbaninstitute.lv

Apmācību programma tiek finansēta no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.
 


Apstiprināts Rīcības plāns Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam

20.04.2015.

2015.gada 14.aprīlī valdība akceptēja jaunu Rīcības plānu Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam.


Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros tika paredzēts piesaistīt ekspertu Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013. gadam īstenošanas izvērtējumam un priekšlikumu sagatavošanai nepieciešamajiem pasākumiem 2014.-2016.gadam, jo īpaši nodokļu politikas jomā, uz kā pamata VARAM sagatavoja Rīcības plānu Latgales plānošanas reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam.

Ar minēto izvērtējumu iespējams iepazīties šeit.

Ziņojums izstrādāts Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.


VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle”

13.01.2015

VARAM Latvijas reģionu iedzīvotājus aicina piedalīties divu dienu apmācību seminārā „Nākotnes pilsētas spēle” kas notiks Latgalē, Vidzemē un Kurzemē.

Apmācību semināri 15.-16.janvārī notiks Latgales reģionā – Viļakas novadā, 22.-23.janvarī Vidzemes reģionā – Priekuļu novadā un 27.-28.janvārī Kurzemes reģionā – Brocēnu novadā.
Par dalību seminārā „Nākotnes pilsētas spēlē“ jautāt vietējās novadu pašvaldībās.

Pasākumu mērķis ir nodrošināt tās dalībniekiem aktīvu iespēju līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu vietējās pašvaldības attīstības plānošanā, vienlaikus tuvāk iepazīstot arī citus sabiedriski aktīvus novada pārstāvjus. Dalība seminārā sniedz iespēju satikties un sadarboties dažādu pieredžu, interešu un vecuma grupu pārstāvjiem, kā arī kopīgiem spēkiem radīt inovatīvas idejas pašu nākotnes pilsētai. Spēles laikā dalībnieki apgūst jaunas prasmes un zināšanas izstrādāto ideju formulēšanā, pasniegšanā un pilnveidošanā.

2014.gada nogalē divi līdzīgi semināri notika Carnikavas (28.-29.novembrī) un Tērvetes novadā (4.-5.decembrī). Carnikavā atbalstu guva ideja, kas Garciemā paredz veidot jaunu vietējās kopienas tradīciju – multimākslas festivālu „Garciema Garais Festivāls!“. Tērvetes novadā iedzīvotāji radīja virkni interesantu ideju pastāvošo nodarbinātības un novecošanas problēmu risināšanai, kā arī pārrunāja Tērvetes dabas parka potenciāla praktisku izmantošanu vietējās ekonomikas attīstībai.

Apmācību semināri tiek finansēti no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.

Sīkāka informācija: Laura Dimitrijeva, projekta koordinatore, tālr. 66016780, e-pasts: laura.dimitrijeva@varam.gov.lv

 


 

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gadā stiprināta Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāte

06.01.2015

2014.gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu tika īstenots projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – projekts). Šis bija viens no programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektiem.

Šī projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, tajā skaitā izstrādājot reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.
 
2014.gada nogalē Rīgā norisinājās projekta vadības komitejas sanāksme, piedaloties projekta partneru deleģētajiem pārstāvjiem no Latvijas un Norvēģijas. Sanāksmes laikā tika pārrunāti projektā līdz šim sasniegtie rezultāti, kā arī plānotās projekta aktivitātes 2015. un 2016. gadā.
 
2014.gada laikā projekta ietvaros notikuši 9 pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm. 2014.gada noslēguma vizītes Latvijā laikā, kas norisinājās 2014.gada 11.-13.decembrī, Norvēģijas eksperti tikās ar Latvijas valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un piedalījās vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē. Kopumā šajā apmācību seminārā piedalījās pārstāvji no sešām kopienām – Ambeļiem-Preiļiem, Āraišiem, Brocēniem, Lucavsalas Rīgā, Vadakstes un Viļķenes. Klātesošie kopā ar pašmāju un starptautiskajiem plānošanas ekspertiem runāja par valsts un varas/kopienas novērtēšanu.
Visa 2014.gada laikā projekta ietvaros tika organizēti vairāki semināri dažādos Latvijas reģionos par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. 2014.gada martā tika nodrošināta Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību 12 speciālistu dalība Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmas (OECD LEED) organizētajās apmācībās Parīzē. Balstoties uz šajā apmācību programmā gūtajām zināšanām, 2015.gadā tiks organizēta Latvijas pašvaldību apmācību programma – apmācību semināri Latvijas vietējo pašvaldību projektu vadītājiem, ekonomistiem un plānotājiem ar mērķi stiprināt pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāti.

Projekta ietvaros tiek izvērtēts publisko pakalpojumu klāsts Latvijā, izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti reģionālā līmenī, kā arī pilnveidoti attīstības plānošanas dokumenti pašvaldību līmenī. Tiek īstenota Latvijas vietējo kopienu apmācību programma, kurā piedalās iepriekš minētās kopienas no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī izstrādāts metodiskais materiāls par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti. Projektā paredzēts izstrādāt ziņojumu par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Viens no nozīmīgākajiem rezultātiem būs izstrādāts valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei, kurš ietvers Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības plānu Baltijas jūras piekrastei, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības plānam Baltijas jūras piekrastei un publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām. Paredzams, ka projekta ietvaros tiks izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm un Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm, kā arī īstenotas citas aktivitātes, kuras lielākoties tiks noslēgtas 2015.gada laikā.

Projekta īstenotājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioniem, kā arī biedrību „Urban Institute”. Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas - 1 195 972 EUR.

Sīkāka informācija: Laura Dimitrijeva, projekta koordinatore, tālr. 66016780, e-pasts: laura.dimitrijeva@varam.gov.lv

 


 

 Aizvadīti Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri

29.12.2014.

2014. gada 10. un 11.decembrī Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. 

Semināru norises vietas bija izvēlētas ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju, lai kopā ar pašvaldību un valsts iestāžu teritoriālajiem pārstāvjiem diskutētu par pakalpojumu nodrošinājumu Latgales reģionā.

Attels

Latgales reģionam raksturīgas īpašas iezīmes – Eiropas Savienības ārējās robežas tiešais tuvums, zemes iedzīvotāju blīvums un ilgstoši augsts bezdarbs, migrācija un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Lai sasniegtu Latgales Stratēģijas 2030 noteikto mērķi – reģiona iedzīvotāju skaita saglabāšana 2030.gadā vismaz 300000 iedzīvotāju līmenī, kā viens no sasniegšanas veidiem ir noteikts jaunu pakalpojumu pieejamības modeļu izveide.
Semināros piedalījās Latgales pašvaldību pārstāvji, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils reģionālās nodaļas, Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra, Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes, Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecības, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvaldes, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji. Dalībnieki modelēja potenciālās pakalpojumu saņemšanas vietas un diskutēja par pakalpojumu saņemšanas standartu Latgalē.

Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcija tiek izstrādāta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros.

 


 

Aizvadīta otrā projekta vadības komitejas sanāksme

20.12.2014.

2014. gada 12.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas līdzfinansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – Projekts) otro vadības komitejas sanāksmi.

Vadības komitejas sanāksmē piedalījās projekta partneru deleģētie pārstāvji gan no Latvijas, gan Norvēģijas, kā arī pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Lielo pilsētu asociācijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras, kas ir projekta ieviešanas uzraugošā iestāde. Projekta koordinatore Latvijā, Laura Dimitrijeva un projekta koordinatore Norvēģijā, Turid Knutsen-Løvik iepazīstināja vadības komitēju ar Projekta aktivitāšu ieviešanas progresu – kuri projekta rezultāti ir sasniegti jau 2014.gadā un kad plānota pārējo rezultātu sasniegšana. Tāpat sanāksmes dalībnieki tika informēti par nepieciešamajām darbībām un izmaiņām Projektā, kuras īstenojamas, lai projekta rezultāti tiktu sekmīgi sasniegti. Paredzams, ka vairums Projekta rezultatīvo rādītāju tiks sasniegti tieši 2015.gada laikā, kad plānota lielākā daļa projekta aktivitāšu. 

Projekta īstenošanas periodā kopumā plānotas trīs vadības komitejas sanāksmes, pirmā sanāksme norisinājās 2014.gada februārī, bet trešā sanāksme notiks 2015.gada decembrī.

Projekta koordinatores Latvijā prezentācija

Attels

Attels

 


 

Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti viesojas Latvijā un piedalās vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē

18.12.2014.

2014.gada 11.-13.decembrī Latviju apmeklēja divi Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti no Oplannes reģiona.

Vizītes pirmajā daļā, 11.decembrī Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Rīgas plānošanas reģiona un biedrības „Latvijas lauku forums” pārstāvjiem, uzzinot vairāk par Latvijas attīstības plānošanas sistēmu, kā arī daloties ar Norvēģijas pieredzi šajā jomā.

Pasākuma prezentācijas:

•  National Development Plan – Māra Sīmane
•  Spatial Planning System in Latvia – Kristīne Rasiņa
•  Development Programmes of Local Municipalities in Latvia – Laura Dimitrijeva
•  Riga planning region planning documents – Rūdolfs Cimdiņš

Attels


Vizītes otrajā daļā Norvēģijas eksperti piedalījās vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē. Pārstāvji no sešām kopienām – Ambeļiem-Preiļiem, Āraišiem, Brocēniem, Lucavsalas Rīgā, Vadakstes un Viļķenes – kopā ar pašmāju un starptautiskiem plānošanas ekspertiem pievērsās tēmai “Valsts un vara/kopienas novērtēšana”.

Attels

Attels

 
Pieredzes apmaiņas pasākums tika finansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.


 

Iespējams piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā

17.12.2014.

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes 2014.gada 10.decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.9/14, §.1) publiskajai apspriešanai tiek nodots KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekts.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2014.gada 17.decembra līdz 2015.gada 30.janvārim.

KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas pašvaldību attīstības plānošanai un veido pamatu plānošanas koordinācijai reģionā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu - vīziju 2030, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un rīcības plānu to ieviešanai.
 
Dokumenti:
KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekts ŠEIT.
KPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts ŠEIT.
KPR Plānošanas dokumentu uzraudzības rezultatīvie rādītāji ŠEIT.
KPR Investīciju un sadarbības projektu plāns 2015.-2020.gadam ŠEIT.

Sabiedriskā apspriede:
Kuldīgā, 2015.gada 21.janvārī plkst.14:00, 1905.gada ielā 3, Kuldīgas Mākslas nama 3.stāva zālē.

Dalība sanāksmē jāpiesaka līdz 19.janvārim (ieskaitot), reģistrējoties KPR mājaslapas sadaļā „Semināri”.
KPR aicina Kurzemes pašvaldības, reģiona iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām un redzējumu piedalīties Kurzemes attīstības plānošanā, iesaistīties sagatavoto plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā un sniegt savus priekšlikumus dokumentu pilnveidošanai.
 
Atsauksmes iesniedzamas:

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 30.janvārim (ieskaitot), lejupielādējot komentāru veidlapu (sk. zemāk) un aizpildītu to vai nu nosūtot pa pastu Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai (adrese: Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV-3301) vai nogādājot KPR Plānošanas nodaļā, vai nosūtot elektroniski KPR Plānošanas nodaļas plānotājai Sanitai Astičai uz e-pastu: sanita.astica@kurzemesregions.lv.
 
Veidlapas komentāru sniegšanai:

Iebildumi un priekšlikumi par KPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projektu ŠEIT.
Iebildumi un priekšlikumi par KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu ŠEIT. 

Papildus informācija: Sanita Astiča, KPR Plānošanas nodaļas plānotāja, Tālr.: 63321324, 27007448, e-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv.

Plānošanas dokumenti ir izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.


Iespējams piedalīties Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā

04.12.2014.

Līdz 22.decembrim ikviens var piedalīties Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu 1.redakcijas publiskajā apspriešanā. Komentārus un ierosinājumus iespējams iesniegt gan elektroniski, gan 17. un 18.decembrī piedalīties sabiedriskajās apspriedēs Aizkrauklē un Jelgavā.

Izstrādātā stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Savukārt programma ir ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes, to īstenošanai paredzētais pasākumu kopums un īstenošanas uzraudzības kārtība. Tāpat abiem dokumentiem izstrādāta kopīga sadaļa - esošās situācijas raksturojums, kurā raksturota un analizēta reģiona un tajā ietilpstošo pašvaldību attīstība, noskaidrotas reģiona attīstības tendences, problēmas un izaugsmes iespējas.

Visi izstrādātie dokumenti pieejami ZPR mājas lapā.

Lai precīzāk definētu stratēģijas un programmas prioritātes un uzsvarus, ZPR aicina Zemgales pašvaldības, reģiona iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām un redzējumu piedalīties Zemgales attīstības plānošanā, piedalīties abu dokumentu 1.redakciju publiskajā apspriešanā.

Stratēģijas un programmas 1.redakciju sabiedriskās apspriedes notiks 17.decembrī plkst.11 Aizkraukles bibliotēkā (Lāčplēša ielā 3) un 18.decembrī plkst.11 Jelgavas novada sēžu zālē (Pasta ielā 37). Savukārt elektroniski savus ierosinājumus iespējams iesniegt līdz 22.decembrim, ZPR mājas lapā lejupielādējot aptaujas anketu un aizpildītu iesniedzot vai nu pa pastu (Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļai, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001) ar norādi “Publiskajai apspriešanai” vai nogādājot ZPR Attīstības nodaļā, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv.

Stratēģijas un programmas 1.redakcijas izstrādātas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projektā Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.
 


Iespējams piedalīties Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas publiskās apspriešanas seminārā

01.12.2014.

Lai kopā meklētu optimālos risinājumus publisko pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas uzlabošanā, projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros Latgales plānošanas reģions aicina piedalīties seminārā – ideju talkā, kas norisināsies:

10.12.2014., plkst.13.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā 2,
11.12.2014., plkst.  9.00 Rēzeknes pilsētas domes zālē 134.t., Atbrīvošanas alejā 93,
11.12.2014., plkst.14.00 Balvos, Ziemeļlatgales Biznesa centrā Vidzemes ielā 2b.

Semināru darba kārtība pieejama šeit.

Pieteikšanās līdz 08.12.2014. obligāta, nosūtot informāciju ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, pārstāvēto organizāciju un izvēlēto semināra vietu uz e-pastu Ingrida.Bernane@latgale.lv.


Norvēģijas attīstības plānošanas eksperti iepazīstas ar Latvijas pieredzi

28.11.2014.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2014.gada 11.-13.decembrī Latvijā notiks Latvijas valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvju pieredzes apmaiņas tikšanās ar Norvēģijas attīstības plānošanas ekspertiem.

Vizītes pirmajā daļā eksperti no Norvēģijas tiksies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Rīgas plānošanas reģiona un biedrības „Latvijas Lauku forums” pārstāvjiem, kopīgi diskutējot par abu valstu pieredzi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un vietējo iniciatīvas grupu nozīmi attīstības plānošanas procesā.

Vizītes otrajā daļā plānota Norvēģijas ekspertu dalība vietējo kopienu apmācību seminārā Viļķenē, kurš būs pēc kārtas jau sestais apmācību seminārs vietējām kopienām. Pārstāvji no sešām kopienām – Ambeļiem-Preiļiem, Āraišiem, Brocēniem, Lucavsalas Rīgā, Vadakstes un Viļķenes – kopā ar pašmāju un starptautiskiem plānošanas ekspertiem pievērsīsies tēmai “Valsts un vara/kopienas novērtēšana”.

Semināra lektori - Endrjū Johansons (Andrew Johansson) no ASV, Gido Seči (Guido Sechi) no Itālijas un Pēteris Šķiņķis no Latvijas iepazīstinās klātesošos ar dažādiem teritorijas novērtēšanas aspektiem: sabiedrība, identitāte, sakaru veidošana jeb tīklošanās, ekonomika un valsts un pašvaldības pārvalde. Darba seminārā kopienas iepazīsies ar dažādiem savas iekšējās un ārējas vides novērtēšanas modeļiem, kā arī izstrādās individuālus savas vides novērtēšanas plānus atbilstoši savas kopienas vajadzībām un mērķiem. Individuālie novērtēšanas plāni tiks īstenoti jau nākamā gada sākumā, kad katrai kopienai kopā ar apmācību programmas padomdevējiem (mentoriem) būs dots mēnesis sevis uzstādīto uzdevumu īstenošanai.

Kopumā no 15 projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” aktivitāšu ietvaros plānotajiem pieredzes apmaiņas pasākumiem, kurus paredzēts īstenot līdz 2016.gada aprīlim, 2014.gadā norisinājušies jau 8 pasākumi tajā skaitā 5 reizes Norvēģijas ekspertiem apmeklējot Latviju. Paralēli pieredzes apmaiņas braucienam, 12.decembrī plānota projekta vadības komitejas sanāksme, kurā tiks izvērtēti līdz šim sasniegtie projekta rezultāti un apkopots tālākās rīcības plāns attiecībā uz sekmīgu projekta īstenošanu Latvijā un Norvēģijā.

Pieredzes apmaiņas pasākumi un apmācību semināri tiek finansēti no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.


Norisinās Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

26.11.2014.

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina piedalīties VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un attīstības programmas 2014.-2020.gadam publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 27. novembrī plkst. 10:00 Vidzemes augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4.

Kopīgu ietvaru reģiona attīstībai laikam līdz 2030.gadam gribam veidot kopā ar sabiedrību, kas tajā dzīvos, un pasākuma mērķis ir panākt pēc iespējas plašākas sabiedrības iesaisti diskusijās par Vidzemes reģiona attīstības stratēģiskajām izvēlēm un iespējamajiem risinājumiem. Kā nozīmīgu redzam ikkatra Vidzemes iedzīvotāja redzējumu, tāpēc aicinām uz pasākumu ikvienu interesentu, kurš vēlas uzzināt vairāk par Vidzemes reģiona attīstības perspektīvu vai arī izteikt viedokli par Vidzemes reģiona attīstības iespējām un izaicinājumiem.

Dokumentu projekti pieejami VPR mājas lapā sadaļā „Attīstības plānošana”.

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes, telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības plānu to ieviešanai.

Atsauksmes iesniedzamas:

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) un elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina@vidzeme.lv. 

Kā arī aicinām izteikt savu viedokli par izstrādātajiem dokumentu projektiem, aizpildot elektronisko aptaujas formu VPR mājas lapā sadaļā „Attīstības plānošana”.

Dokumenti tiek izstrādāti projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Tas tiek īstenots Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus. 
 


 

Aizvadīts seminārs par piekrastes attīstības jautājumiem projekta 4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” ietvaros

25.11.2014.

2014.gada 21.novembrī Dundagā notika seminārs, kurā  Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki, Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un ministriju pārstāvji apsprieda aktuālos piekrastes attīstības jautājumus.

Semināra laikā tika apspriesti šādi jautājumi: uz Piekrasti specifiski attiecināmā Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma sadales plānošana, Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde un sadarbības nozīme plānojuma risinājumu pilnveidošanā (plānojuma izstrāde tiek veikta ar Norvēģijas finanšu instrumenta finansiālo atbalstu), kā arī publisko ūdeņu līdz 2 km jūrā un pludmales teritorijā pārņemšanu pašvaldību valdījumā.

Kopumā seminārs bija raisījis plašu interesi un reģistrēto apmeklētāju skaits sasniedza 58 personas no pašvaldībām, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Semināru atklāja Dundagas novada priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, kam sekoja LPPA priekšsēdētāja Māra Dadža un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa uzrunas un komentāri par šo organizāciju līdzdalību valsts un piekrastes attīstības veicināšanā.

Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji informēja par ES fondu apguves iespējām, kur finansējuma sadalījums izraisīja plašas diskusijas par ES fondu plānošanu un mazāk apdzīvoto pašvaldību interesēm un to aizstāvību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļu apguvē.

VARAM pārstāvji semināra dalībniekus informēja par Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādāšanu Norvēģijas finanšu instrumenta projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 4.aktivitātes ietvaros, šī plānojuma nozīmi kopējā stratēģiskā attīstības plānošanā un risinājumu izstrādē publiskās infrastruktūras attīstīšanai piekrastē. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Izpildītāju, kas veiks šī plānojuma izstrādi, Izpildītāja plānotajiem darbiem un sadarbību ar piekrastes pašvaldībām Plānojuma izstrādes laikā.

Semināra nobeigumā, kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību, VARAM pārstāvji stāstīja arī par nesen pieņemto Zemes pārvaldības likumu un publisko ūdeņu pārņemšanu pašvaldību valdījumā.
 

Pasākuma prezentācijas

Seminārs tika līdzfinansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002)  4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.


Dundagā notiks seminārs par piekrastes attīstības jautājumiem

2014.gada 21.novembrī Dundagā norisināsies seminārs, kurā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas dalībnieki spriedīs par piekrastes attīstības jautājumiem.

Semināra mērķis ir vienoties par ciešāku pašvaldību un valsts institūciju sadarbību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes (Piekraste) attīstībai,  sagatavojot un īstenojot uz Piekrasti specifiski attiecināmās Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktivitātes, ar Norvēģijas finanšu instrumenta finansiālo atbalstu izstrādājot Piekrastes publiskās infrastruktūras tematisko plānojumu, kā arī pārņemot publiskos ūdeņus/pludmali pašvaldību valdījumā.

Par ES fondu apguves iespējām stāstīs pārstāvji no Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). VARAM pārstāvji semināra dalībniekus informēs par Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšanu Baltijas jūras piekrastei un kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību - par nesen pieņemto Zemes pārvaldības likumu.

Seminārs tiks līdzfinansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002)  4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem.


 

 

Aizvadīta kārtējā Norvēģu ekspertu vizīte Latvijā

2014.gada 1.-2.oktobrī projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros Latviju apmeklēja 3 eksperti no Oplannes reģionālās pašvaldības Norvēģijā.

Viens no Norvēģijas projekta partneru pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciena mērķiem uz Latviju bija iepazīties ar Zemgales plānošanas reģiona, Jelgavas pilsētas un Iecavas novada pieredzi attīstības stratēģiju un programmu ieviešanā. 1.oktobrī eksperti kopā ar Zemgales reģiona pārstāvjiem apmeklēja Jelgavas pilsētu un Iecavas novadu. Norvēģijas eksperti tika iepazīstināti ar Zemgales plānošanas reģiona funkcijām un sadarbību ar vietējām pašvaldībām, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieredzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā, kā arī Iecavas novada pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem.

Otrs šī brauciena mērķis bija nodrošināt ekspertīzi par Latvijas plānošanas reģionu izstrādātajām attīstības stratēģijām, t.sk. specializācijām, un attīstības programmām. 2.oktobrī tika organizēta tikšanās ar Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem. Tikšanās laikā katrs no pārstāvētajiem plānošanas reģioniem iepazīstināja ar pašreizējo attīstības plānošanas dokumentu, kuri tiek izstrādāti šī projekta ietvaros, izstrādes gaitu. Oplannes reģionālā pašvaldības pārstāvji dalījās ar pieredzi par Norvēģijā īstenotajiem pasākumiem reģionālās attīstības plānošanā, sniedzot ieteikumus Latvijas plānošanas reģionu teritoriju attīstības plānošanas dokumentu satura pilnveidošanai.

Projekta 1.aktivitātes mērķis ir veikt pasākumus, kuri stiprina Latvijas plānošanas reģionu kapacitāti reģionālās attīstības plānošanas jautājumos. Šis bija pēdējais 1.aktivitātes ietvaros organizētais pieredzes apmaiņas pasākums. Kopumā aktivitātē norisinājās 3 pieredzes apmaiņas braucieni, kuri 2 reizes sniedza iespēju Norvēģu ekspertiem apmeklēt Latviju (2014.gada februārī un oktobrī), bet Latvijas ekspertiem 1 reizi doties uz Norvēģiju (2014.gada martā).

Pasākuma prezentācijas

Attels

Attels

Ekspertu vizītes nodrošināšana tika līdzfinansēta no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” līdzekļiem.
 2014.gada 18.-19.septembrī eksperti no Latvija iepazīstas ar Norvēģijas pieredzi sabiedrības līdzdalības sekmēšanā


Eksperti no Latvijas iepazīstas ar Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības (Norvēģija) pieredzi sabiedrības līdzdalības sekmēšanu attīstības plānošanas procesā.


Kopā 10 eksperti no dažādām vietējām kopienām, biedrības „Urban Institute” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 18.-19.septembrī viesojās Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldībā, lai iepazītos ar Norvēģijas partneru pieredzi un izmantotajām metodēm, lai iesaistītu sabiedrību attīstības plānošanas procesā.

2014.gada 18.septembrī eksperti no Latvijas apmeklēja Lillesandas pašvaldību (Lillesand Municipality), kur tika iepazīstināti ar pašvaldības īstenotajām aktivitātēm, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus pilsētas centra plānošanā. Nacionālā līmeņa likumdošana Norvēģijā nosaka, ka pašvaldībām plānojot attīstību ir obligāti jāiesaista vietējā sabiedrība, taču pašvaldībām ir pilnīga rīcības brīvība instrumentu izvēlē. Lillesandas pašvaldības speciālisti iesaista sabiedrību attīstības ideju radīšanā izmantojot neformālas metodes.
Grimstades pašvaldībā (Grimstad Municipality), kustības „My Town” līderis iepazīstināja ar nevalstiskā sektora līdzdalības iespējām strādājot kā starpniekam starp vietējiem iedzīvotājiem un vietējo pašvaldību vienas konkrētas idejas īstenošanā. Kustības „My Town” darbību daļēji finansē pašvaldība un daļēji tā tiek finansēta no privātiem ziedojumiem, tā meklē idejas pilsētas centrā esošas ēkas funkcionālam pielietojumam. Ņemot vērā, ka kustības darbībā pamatā ir iesaistīti jaunieši, kā komunikācijas instruments tiek izmantots sociālie mediji un interaktīvas ideju radīšanas metodes klātienē.

2014.gada 19.septembrī Tvedestrandes pašvaldības (Tvedestrand Municipality) pārstāve iepazīstināja ar pašvaldības pieredzi nodrošinot sabiedrības līdzdalību pilsētas dzīves vides uzlabošanā. Pašvaldības speciālisti organizē sabiedriskās apspriešanas par konkrētām vietām pilsētā, jautājot iedzīvotājiem, kā viņi redz šo vietu funkciju kopējā pilsētvidē.

Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāve dalījās ar pieredzi veselības pakalpojumu nodrošināšanā iesaistot nevalstiskā sektora organizācijas. Reģionālā līmeņa pašvaldības Norvēģijā saņem valsts finansējumu, lai nodrošinātu dažādu projektu īstenošanu caur NVO, kas vērsti uz sabiedrības veselības līmeņa paaugstināšanu.

Arendāles pašvaldības (Arendal Municipality) pārstāvji iepazīstināja ar pieredzi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā attīstības plānošanas procesā un tieši, publisko un privāto partnerību pastaigu ceļa ierīkošanā, kā arī biedrības „Canal Association” darbību savas idejas iedzīvināšanā.
 


 

Aizvadīts pirmais kopienu pārstāvju prasmju pilnveidošanas seminārs

24.07.2014.

Biedrība „Urban Institute” 6.-7.jūnijā kopā ar 6 kopienām no visas Latvijas aizvadīja pirmo semināru ciklā, kas vērsts uz Latvijas kopienu izglītošanu un to pārstāvju kapacitātes paaugstināšanu.

Seminārā pirmo reizi kopā sanāca pārstāvji no 6 Latvijas kopienām, uzaicinātie lektori, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) un biedrības „Urban Institute” pārstāvji, lai kopīgiem spēkiem strādātu pie plašākai auditorijai paredzētas kopienu apmācību un pieredzes bagātināšanas programmas.
6.jūnijā semināru atklāja biedrības „Urban Institute” un VARAM pārstāvji, iepazīstinot klātesošos ar informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.
Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš stāstīja par kopienu darbības pieredzi Latvijā un turpmākajiem attīstības virzieniem. A.Bērziņš pievērsās gan kopējām nozares tendencēm darbā ar kopienām un to attīstību, gan tieši par Valmieras novada fonda izveidi, darbību un līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, bet Biedrības „Urban Institute” vadītājs Jonass Buhelis (Jonas Büchel), iepazīstināja klātesošos ar kapacitātes paaugstināšanas semināru laika un tematisko plānojumu.

Kopienām uzsākot darbu programmā tās iepazīstināja gan ar sevi, gan ar tās pārstāvošo komandu, uzstādītajiem kopienas mērķiem un līdz šim paveikto. Biedrība „Urban Institute”, lai atlasītu kapacitātes paaugstināšanas seminārā iesaistāmās kopienas, 2014.gada pavasarī organizēja konkursu, kā rezultātā tika noskaidrotas komandas no šādām kopienām – Ambeļi un Preiļi, Viļķene, Āraiši, Brocēni, Vadakste un Lucavsalas eko kopiena.
Pirmā diena noslēdzās ar klātesošo kopienu pārstāvju diskusiju, projekta mērķu uzstādīšanu, kā arī grupas darba novērtējumu.

7.jūnija darba kārtību atklāja Rīgas pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta direktora vietnieks Guntars Ruskuls, kurš runāja par iniciatīvas „Rīgas Apkaimes” aizsākumiem un no tās izaugušās Rīgas pilsētas pašvaldības programmas pilsētvides attīstībai un kopienu darbam. Pasākuma noslēgumā kopienu pārstāvji iepazinās ar Lucavsalas kopienas pieredzi tās darbības vietā Rīgā.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.

Pasākuma prezentācijas

Attels

Attels

Attels

 


11.aprīlī norisinājās konference par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās

11.04.2014.

Diskutē par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 11. aprīlī aicināja pašvaldību, plānošanas reģionu pārstāvjus un citus interesentus piedalīties konferencē, lai diskutētu par reģionālās un vietējās attīstības plānošanu un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē reģionos un pašvaldībās.

Konferenci atklāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, un tajā piedalījās vietējo pašvaldību vadītāji, attīstības plānotāji, uzņēmējdarbības veicināšanas speciālisti, plānošanas reģionu, nevalstisko organizāciju pārstāvji, nozaru eksperti, uzņēmēji u.c.

Pasākuma pirmajā daļā Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības plānošanas speciāliste Rigmora Mīre (Rigmor Myhre) klātesošos iepazīstināja ar attīstības plānošanas pieredzi Norvēģijā, īpašu uzmanību veltot reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Savukārt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš informēja par reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un pieeju, lai nodrošinātu dokumenta turpmāko pielietojumu un pēc iespējas plašāku sabiedrības iesaisti plānošanas procesā. 

Vidzemes plānošanas reģiona, Liepājas pilsētas un Limbažu novada pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par teritoriju attīstības plānošanu un īstenošanu, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanu, kas iegūta, piedaloties VARAM sadarbībā ar Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmu (OECD LEED) organizētajās apmācībās. Savukārt biedrības „Urban Institute” valdes priekšsēdētājs Džonas Buhels (Jonas Buchel) informēja par plānoto apmācību programmu Latvijas pašvaldībām un vietējām kopienām, t.sk. apmācību ietvaru, mērķi un sasniedzamiem rezultātiem.

Konferences otrajā daļā Latvijas un Norvēģijas speciālisti dalījās pieredzē par mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē pašvaldībās. Ar prezentācijām piedalījās Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs un Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, kuri iepazīstināja ar savu pieredzi par iespējām veicināt uzņēmējdarbību un piesaistīt investīcijas reģionā un pašvaldībās, izmantojot mārketinga aktivitātes. Norvēģijas pārstāvji – Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības padomdevējs reģionālās attīstības jautājumos Dags Arne Henriksens (Dag Arne Henriksen) klātesošos informēja par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu Norvēģijā, īpašu uzmanību veltot reģionālajam aspektam, savukārt nevalstiskās organizācijas „Innovangsjon” pārstāvji dalījās pieredzē par iespējām piesaistīt iedzīvotājus mazā pašvaldībā.

Ar savu pieredzi darbā ar Norvēģijas investoriem un investīciju piesaistes pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai iepazīstināja arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības vadītājs Norvēģijā Gatis Ginters.

Konference norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansēto projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” un „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrādē” ietvaros.

Konferences prezentācijas

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels

 


 

Norisinājās pirmā projekta vadības komitejas sanāksme

17.02.2014

Piektdien, 14.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas* līdzfinansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (turpmāk – Projekts) pirmo vadības komitejas sanāksmi.

Vadības komitejas uzdevums ir uzraudzīt Projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, novērtēt Projekta īstenošanas rezultātus un pēc nepieciešamības pieņemt lēmumus par nepieciešamām izmaiņām Projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu rezultātu veiksmīgu sasniegšanu gan Projekta līmenī, gan programmas līmenī.
 
Vadības komitejas darbā piedalās Projekta parteri – visi Latvijas plānošanas reģioni, Oppland un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldības, , kā arī tādas valsts un nevalstiskās organizācijas kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze (vadības komitejas priekšsēdētāja) atzīmē, ka „projektā plānotās aktivitātes un pasākumi paaugstinās visu Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību kapacitāti attīstības plānošanas jautājumos, kā arī vietējo kopienu lomas stiprināšana attīstības plānošanā”.

Projekta īstenošanas periodā kopumā plānotas 3 vadības komitejas sanāksmes un nākamā notiks š.g. otrajā pusē.


* Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"

 

Attels

Attels

Attels

 


 

Ar Norvēģijas atbalstu stiprinās Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti

18.12.2013

Lai stiprinātu Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu projektus un sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā, trešdien, 18.decembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) parakstīja vienošanos par divu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas* līdzfinansētu iepriekš noteikto projektu īstenošanu Latvijā.
Vienošanos parakstīja VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze un VRAA direktore Solvita Zvidriņa.

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros plānots stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai izstrādātu reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus. Kopējās projekta izmaksas - 840 534 LVL (1 195 972 EUR).

Savukārt, lai stiprinātu Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, tiks īstenots projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”. Kopējās projekta izmaksas - 823 707 LVL (1 172 029 EUR).

VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze atzīmē: „Projekti vērtējami kā nozīmīgs atbalsts Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitātes palielināšanai attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, jo tie pavērs iespēju piesaistīt papildu ekspertīzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī palīdzēs veidot dialogu ar vietējo sabiedrību un stiprināt kontaktus ar sadarbības partneriem Norvēģijā”.

Abu projektu vadošais partneris būs VARAM, to īstenošanā piedalīsies visi Latvijas plānošanas reģioni un projektu partneri Norvēģijā - Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālās pašvaldības. Projektā par Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu projektus, piedalīsies arī biedrība „Urban Institute”, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība, Latvijas pašvaldības, vietējās kopienas un citi sociālie partneri.

*Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"

 

Attels

Attels

Attels

Attels

Attels