Pakalpojumi ir viena no svarīgākajām valsts pārvaldes izpausmes formām, tādēļ to efektīva un uz personu orientēta sniegšana ir būtiska kvalitatīvas dzīves vides, konkurētspējīgas uzņēmējdarbības un efektīvas valsts pārvaldes darba nodrošināšanā. Pakalpojumu sistēmas vīzija: Valsts pārvaldes pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir lietotājorientēti – proaktīvi, vienlīdz pieejami visai sabiedrībai, atbalstoši un personalizēti, un valsts pārvalde pakalpojumu sniegšanā ir atvērta un efektīva, izmanto mūsdienu tehnoloģiju iespējas un inovatīvus risinājumus, kā arī sadarbojas nacionāli un pāri robežām. Ar Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020. -2023. gadam tiek izvirzīts uzdevums nodrošināt lietotājorientētu, inovatīvu un racionāli organizētu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, nodrošināt šādu principu pilnvērtīgu ieviešanu:

• no reaktīvas apkalpošanas uz proaktīvu apkalpošanu, kur valsts ne tikai reaģē uz notiekošo, bet rīkojas, paredzot nākotnes situāciju un vajadzības;

• no pakalpojumiem, kas organizēti atbilstoši administratīvajai struktūrai, uz lietotājorientētiem pakalpojumiem, kas organizēti atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmēju dzīves situācijām;

• no strikti nošķirtas iestāžu un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas organizācijas uz koordinētu un integrētu pieeju iedzīvotāju apkalpošanā klātienē un elektroniski;

• no pakalpojumiem, kas organizēti nacionālā līmenī uz pakalpojumiem, kas pieejami un integrēti reģionālā un Eiropas līmenī;

• no papīra dokumentos balstītas pakalpojumu sniegšanas uz primāri digitālu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu.