Vadlīnijas par teritorijas attīstības plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem (Vadlīnijas) nosaka grafiskās sadaļas ģeotelpisko datu struktūru un saturu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu grafisko daļu izstrādei Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kā arī datu apmaiņai starp teritorijas attīstības plānošanai nepieciešamo datu datu turētāju informācijas sistēmām, pašvaldībām, TAPIS centrālo moduli un TAPIS publisko daļu.

Vadlīnijas satur datu specifikācijas aprakstošo informāciju, t.i., nosaka, kāda satura informācija tiek norādīta par katru datu slāni (nosaukums, aizstājvārds, ģeometrijas veids, apraksts, datu apmaiņas veids, topoloģisko pārbaužu apraksts, atribūti, simbolizācija).

Obligāta Vadlīniju izmantošana ir izstrādājot teritorijas plānojumu un lokālplānojumu, turklāt, obligāta Vadlīnijās noteiktā simbolizācijas izmantošana ir tikai datu slānim „Funkcionālais zonējums”. Pārējiem datu slāņiem tā ir tikai rekomendējoša. Ja nepieciešams, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādē iespējams izmantot papildus tematisko datu slāņus pēc plānotāju vai kartogrāfu ieskatiem, taču tie nedrīkst aizvietot kādu no specifikācijā definētajiem slāņiem.

Ja nepieciešams izdrukāt teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, tai skaitā, to grafiskās daļas, jāņem vērā, ka tās var tikt drukātas dažādos mērogos un uz dažādiem printeriem, tāpēc ieteicams pirms drukāšanas grafiskajā materiālā pieskaņot līniju biezumu, punktu un anotāciju izmēru attiecīgajam izdrukas mērogam.