Valsts vides dienests (VVD) ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VVD savu darbību uzsācis 2005.gada 1.janvārī.

VVD darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

VVD ir šādas funkcijas:

  • vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā;

  • zveju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt zveju, kas tiek veikta ar Latvijas zvejas kuģiem Eiropas Savienības dalībvalstu, valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un starptautiskajos ūdeņos;

VVD veic vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:

  • kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem noteikto prasību ievērošanu;

  • vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdod un saskaņo atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai;

  • informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz sabiedrībai dienesta
    rīcībā esošo vides informāciju;

  • piedalās ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā.

Sīkāka informācija pieejama VVD mājas lapā: http://www.vvd.gov.lv