Šobrīd Vides pārraudzības valsts birojs:

  • veic paredzēto darbību un plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi novērtējumu;

  • realizē likumā "Par piesārņojumu" Vides pārraudzības valsts birojam noteiktos uzdevumus saistībā ar A un B kategorijas integrētajām atļaujām piesārņojošai darbībai;

  • novērtē rūpniecisko avāriju risku un pasākumus tā samazināšanai;

  • ir vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) kompetenta institūcija;

  • realizē likumā "Par iepakojumu" Vides pārraudzības valsts birojam noteiktos uzdevumus saistībā ar iepakojuma apsaimniekošanu;

  • izskata iesniegumus un sūdzības un pieņem lēmumus gadījumos, kad Vides pārraudzības valsts birojam to deleģē ar vides aizsardzību saistītie normatīvie akti;

  • nodrošina sabiedrības informēšanu visās Vides pārraudzības valsts biroja pamatdarbības jomās saskaņā ar normatīvajos aktos un Orhūsas konvencijā ietvertajām prasībām.

Sīkāka informācija pieejama Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: www.vpvb.gov.lv