NFI projekts
logo

Līdz ar projekta 2.aktivitātes ietvaros īstenotajām divām apmācību programmām vietējām kopienām un pašvaldībām projekta partneris biedrība "Urban Institute" ir izstrādājusi ziņojumu par Latvijas vietējo kopienu attīstību. Tā mērķis ir parādīt virzienus vietējo kopienu attīstībai un veicināt Latvijas vietējo kopienu līdzdalību vietējās attīstības plānošanas procesā.

Ziņojums sniedz pārskatu par divu ar kopienu darbu saistītām mūžizglītības programmām - Latvijas vietējo kopienu attīstības apmācību programmu “Atgriežot dzīvību Latvijas pilsētām un reģioniem” un Latvijas pašvaldību apmācību programmu, kuras īstenotas projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) ietvaros.

 

Abu apmācības programmu izveide balstījusies uz savstarpēji integrētu pieeju kopienu apmācībām, to aktivitātes palielināšanai, vietu un teritoriju dzīvotspējas stiprināšanai. 

 

Ziņojuma autori, kopā ar abu šo apmācības programmu iniciatoru un organizatoru „Urban institute” biedrību, mēģina ne vien iepazīstināt ar programmu attīstību un norisi, bet arī dalīties ar divdesmit četros īstenotajos pasākumos – semināros un konferencē – iegūtajām atziņām par vietējo kopienu veidošanas virzieniem un perspektīvām, pašvaldību sadarbības modeļiem un izaicinājumiem kopienu darbam Latvijā. 

 

Ziņojums sniedz ieskatu līdzīgu programmu idejas attīstības vēsturē, to metodoloģijā, kā arī metodoloģiskus ieteikumus turpmāko programmu veidošanai nākotnē, kopienu darba teorētisko pamatojumu un vēsturisko attīstību Latvijā. 

 

Ziņojumā, kritiski novērtējot programmas aktivitātes, tiek analizēta semināru norise. Ņemot vērā un balstoties uz programmas īstenošanas laikā iegūto teorētisko un praktisko pieredzi, tiek izstrādātas pamata vadlīnijas, kuras var tikt izmantotas iespējamai Nacionālās kopienu attīstības stratēģijas izstrādei.

 

Ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību


Ziņojuma pielikumi:

Nr.1 Kopienu attīstības stratēģijas:

 1. Āraišu kopienas stratēģija
 2. Brocēnu kopienas stratēģija
 3. Lucavsalas kopienas stratēģija
 4. Vadakstes kopienas stratēģija
 5. Viļķenes kopienas stratēģija
 6. Ambeļi - Vārkava- Preiļi kopienas stratēģija

Nr.2 Lektoru un ekspertu profili

 

Nr.3 Apmācību materiāli - par kopienu apmācību programmu pieejami šeit, par pašvaldību apmācību programmu - šeit.

 

Nr.4 Ekspertu ziņojumi:

 1. Eksperta ziņojums par kopienu darbu Latvijā un tā attīstības perspektīvām nākotnē (Ā.Ādlers)
 2. Eksperta ziņojums par kopienu darba nākotni Latvijas reģionos (A.Bērziņš)
 3. Eksperta ziņojums par kopienu apmācības programmas grupas dinamikas raksturojošiem aspektiem (A.Lāce)
 4. Eksperta ziņojums par pašvaldību un kopienu nākotnes lomu Latvijas plānošanas sistēmā (G.Lukstiņa)
 5. Eksperta ziņojums par apmācību semināru ciklu - neatkarīgs novērtējums (I.Austers)
 6. Eksperta ziņojums par sociālās plānošanas un kopienu darba nepieciešamību vietu un reģionu attīstībai (P.Šķiņķis)