Likumdošana

 

Latvijas likumdošana

 

 

  • Likumdošana saistībā ar Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu pieejama šeit
  • Likumdošana saistībā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI) pieejama šeit
  • Likumdošana saistībā ar Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) pieejama šeit

 

Eiropas Savienības likumdošana

  • Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2018. gada 30. maija regula Nr. 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES
  • Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2018. gada 30. maija regula Nr. 2018/842 par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013
  • Komisijas 2017. gada 15. decembra īstenošanas lēmums Nr. 2017/2377 par katras dalībvalsts 2015. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK
  • Komisijas 2017. gada 15. decembra īstenošanas lēmums Nr. 2016/2132 par katras dalībvalsts 2013. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK 
  • Latvijas 2017. gada 15. jūnija lēmums Nr. 2017/1015 par katras dalībvalsts 2014. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK Eiropas Komisijas 2017. gada 10. augusta lēmums ar ko Lēmumu 2013/162/ES groza, lai pārskatītu dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu laikposmam no 2017. līdz 2020. ar ko Lēmumu 2013/162/ES groza, lai pārskatītu dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam
  • Komisijas 2016. gada 5. decembra īstenošanas lēmums (ES) 2016/2132 par katras dalībvalsts 2013. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK
  • Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 21. maija regula Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu