Plānošanas reģionu sadarbības komisijas

Saskaņā Reģionālās attīstības likuma grozījumiem, kas stājušies spēkā 2006.gada 1.augustā, katrā plānošanas reģionā to darbības koordinācijai un sadarbības nodrošināšanai ar nacionālā līmeņa institūcijām ir izveidota plānošanas reģiona sadarbības komisija. 

Plānošanas reģiona sadarbības komisija ir plānošanas reģiona attīstības padomes izveidota konsultatīva institūcija, kura sastāv no padomes norīkotiem pārstāvjiem un ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu norīkotiem pārstāvjiem.

Plānošanas reģionu sadarbības komisiju sēdēs, iesaistot ministriju pārstāvjus, koordinēti tiek risināti plānošanas reģionu attīstībai nozīmīgi jautājumi, identificējot problēmjautājumus un piedāvājot atbildīgajai institūcijai iespējamos risinājumus (ceļu uzturēšanas, profesionālās izglītības, veselības aprūpes, pasažieru pārvadājumu u.c. jomās). Tā rezultātā vienlaicīgi un ar vienotu pieeju, sadarbojoties ar nacionālā līmeņa institūcijām, tiek risinātas problēmas, kas identificētas visās vai vairākas plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās.

Plānošanas reģiona komisijas sastāvu apstiprina attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padome.

Balstoties uz  RAPLM sagatavoto paraugnolikumu, visos plānošanas reģionos ir izstrādāti un apstiprināti sadarbības komisiju nolikumi, kuros ir noteikts plānošanas reģionu pārstāvniecības princips.

Atbilstoši likumam arī visas ministrijas ir iecēlušas sadarbības koordinatoru, kurš nodrošina informācijas apmaiņu starp plānošanas reģionu un ministriju.