Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”  ir sagatavojusi vides pārskatus Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 2016.-2021.gadam un Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāniem 2016.-2021.gadam. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā sagatavoto vides pārskatu sabiedriskā apspriešana notika no 2016.gada 9.jūnija līdz 2016.gada 8.jūlijam. Pēc sabiedriskās apspriešanas precizētie vides pārskati un saņemto komentāru apkopojums pieejami šeit:

 

 Ir apstiprināti upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2016.-2021.gadam. Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns ir apstiprināts ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2015. gada 17. novembra rīkojumu Nr. 335, bet Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni − ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2015. gada 22. decembra rīkojumu Nr. 378. Visus plānus sagatavoja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kura mājas lapā ar tiem var iepazīties šeit. 

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos ietverta ūdeņu stāvokļa analīze un cilvēka darbības ietekmes novērtējums, definēti ūdeņu kvalitātes mērķi un paredzēti pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai. Plānu sabiedriskā apspriešana notika laikā no 2015.gada maija līdz oktobrim, iepriekš minētajā tīmekļa vietnē ir pieejams arī saņemto komentāru apkopojums.

 


 

2015.gadā ir sagatavoti un sabiedriskajai apspriešanai nodoti Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projekti 2016.-2021.gadam, tai skaitā Plūdu riska pārvaldības plāna projekts Daugavas upju baseinam. Plānu projekti pieejami Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā: http://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani?id=1107&nid=424.

Aicinām ikvienu piedalīties plānu sabiedriskajā apspriešanā, sniedzot savus komentārus un ierosinājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi sabiedrība@lvgmc.lv. Aicinām apspriešanas dalībniekus izteikties arī par jautājumiem, kas norādīti pie katras plānu sadaļas.


2014.gada rudenī ir sagatavots  pārskats „Būtiski ūdeņu apsaimniekošanas jautājumi Latvijas upju baseinos” jeb  kopsavilkums par vissvarīgākajām ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas problēmām, kas būs risināmas laikā no 2016. gada līdz 2021.gadam.

Ikviens interesents ir aicināts izteikties par pārskatā uzdotajiem jautājumiem:

1. Kādi, jūsuprāt, ir būtiskākie ūdens apsaimniekošanas jautājumi upju baseinu apgabalā, kurā dzīvojat vai par kuru vēlaties izteikties?

2. Ko jūs ieteiktu darīt papildus pārskata 2.sadaļā aprakstītajiem jau pašlaik notiekošajiem vai plānotajiem darbiem, lai samazinātu vai novērstu šajā pārskatā aprakstīto negatīvo ietekmi uz ūdeņiem? Lūdzu norādiet, ja zināt par jau notiekošiem darbiem, projektiem, pasākumiem.  

Atbildes uz minētajiem jautājumiem un citus komentārus līdz 2014. gada 31.decembrim lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: ieva.jakovleva@varam.gov.lv


Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni, kas apstiprināti ar Vides ministra 2010.gada 6.maija rīkojumu Nr.143, izstrādāti, izpildot uzdevumus, kas doti Ūdens apsaimniekošanas likumā un ar minēto likumu pārņemtajā Padomes un Parlamenta 2000. gada 23. oktobra direktīvā 2000/60/EK, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā. Plānu mērķis ir uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to laba stāvokļa sasniegšanu, kā arī informēt sabiedrību par ūdens kvalitāti un interešu grupu iesaistīšanas iespējām ūdens vides jautājumu risināšanā. Sagatavoto plānu izvērtēšanā liela loma bija ar Vides ministra 2006.gada rīkojumiem izveidotajām upju baseinu konsultatīvajām padomēm un plānu sabiedriskajā apspriešanā iesaistītajai sabiedrības daļai. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos atspoguļots ūdensobjektu patreizējais stāvoklis, izvirzīti to kvalitātes mērķi un pasākumi mērķu sasniegšanai. Atbilstoši Direktīvai 2000/60/EK, plāni izstrādāti sešu gadu periodam no 2010. līdz 2015. gadam.

 

Informatīvais ziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietekmi uz pieņemtajiem upju baseinu apsaimniekošanas plāniem