Videi kaitīgās preces – tās ir preces, kuru ražošanai vai izplatīšanai noteikti ierobežojumi vai kuru atkritumu apsaimniekošanai tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā aprites ciklā negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību, un tās saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu tiek apliktas ar nodokli.

Dabas resursu nodokli videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas jomā maksā tā persona, kas pirmā Latvijas Republikas teritorijā:

1) realizē videi kaitīgas preces;

2) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot.

Videi kaitīgu preču veidi ar attiecīgajām nodokļa likmēm ir ietverti Dabas resursu nodokļa likuma 6. pielikumā.

Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka nodokli par videi kaitīgām precēm nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina normatīvajos aktos noteikto videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī, ja ir izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Valsts vides dienestu līgumu par šīs sistēmas piemērošanu; vai ir noslēdzis ar videi kaitīgu preču apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 ”Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”  ir noteiktas prasības videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī kārtība, kādā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājs, iesniedzot Valsts vides dienestam videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plānu un citus dokumentus, var pretendēt uz dabas resursu nodokļa samaksas atbrīvojumu. Noslēdzot apsaimniekošanas līgumu, atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas apsaimniekotājam var piešķirt ne ilgāk kā uz trijiem gadiem.