Par sašķidrinātās dabasgāzes termināli un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības ietekmes uz vidi novērtējumu

05.09.2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar Ekonomikas ministriju atgādina, ka saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – likums) kompetentā institūcija ietekmes uz vidi novērtējuma jomā ir Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs).

2016.gada 24.maijā Birojs pieņēma lēmumu par ietekmes novērtējuma piemērošanu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuves būvniecības projektam (turpmāk – paredzētā darbība). Ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kuras laikā noteiktas konkrētas darbības atbilstoši likumam.

Pašlaik paredzētajai darbībai veikta sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kuras laikā visi interesenti varēja iepazīties ar pieejamo informāciju, piedalīties klātienes sanāksmēs, kā arī sūtīt Birojam priekšlikumus un ieteikumus par paredzēto darbību. Norādām, ka visi līdz šim saņemtie iesniegumi ir nodoti paredzētās darbības ierosinātājam - AS “Skulte LNG Terminal”, un tie tiks ņemti vērā turpmākās paredzētās darbības ietekmes novērtējuma laikā, un ierosinātāja kompetencē ir izvērtēt tos un precizēt paredzētās darbības ietekmes novērtējuma ziņojumu atbilstoši likuma 17. panta septītajai daļai.

Norādām, ka paredzētās darbības īstenošana ir iespējama, tikai strikti ievērojot normatīvo aktu prasības, kas savukārt veidotas ar mērķi radīt līdzsvaru starp sabiedrības, vides un dažādu privātā sektora uzņēmumu interesēm.

Aicinām sekot līdzi paredzētās darbības ietekmes novērtējumam, kā arī izmantot sabiedrības līdzdalības procesā noteiktās tiesības Biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=2&id=2958.