Apakšaktivitātes mērķis ir, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumu, 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 96 944 798 lati.

Projekta iesniedzēji ir tiešās valsts pārvaldes iestādes, tām pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas un plānošanas reģioni.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu nosaka MK 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu”, MK 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases ceturtā un piektā kārta

Normatīvo aktu bāze

Iesniedzamie dokumenti

Projektu iesniegumu vērtēšana

Metodiskie materiāli

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otrā kārta un trešā kārta

Normatīvo aktu bāze

Iesniedzamie dokumenti

Projektu iesniegumu vērtēšana

Metodiskie materiāli

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmā kārta

Normatīvo aktu bāze

Iesniedzamie dokumenti

Projektu iesniegumu vērtēšana

Metodiskie materiāli

Semināra materiāli  

Semināra materiāli

Logo