Plānotais ES fondu* finansējums:

 9 243 750 euro

Projektu iesniedzēji:

valsts iestādes, pašvaldības vai to iestādes

Atbalstāmās darbības:

  • vēsturiski piesārņoto vietu vai teritoriju, kur nav iespējams piemērot “piesārņotājs maksā” principu, sanācijas projektu realizācija (izpētes veikšana, piesārņojuma avota likvidācija vai piesārņojuma lokalizācija, savākšana, piesārņotā areāla sanācija);
  • sanēto teritoriju rekultivācija un piesārņojuma turpmākas izplatības samazināšana;
  • vides, tostarp augšņu, monitorings piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju uzraudzībai un kontrolei.

Atbalsta likme

līdz 85%

Komercdarbības atbalsta pārredzamība:

tiks izvērtēts nosacījumu izstrādes procesā

Sasniedzamais rezultāts:

objektu skaits, kuriem samazināti vai novērsti piesārņojuma izplatības riski – 1

Projektu atlases veids:

ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu atlases laiks:

indikatīvi 2024. gada IV ceturksnī

Aprites stadija

īstenošanas nosacījumu plānošana

Normatīvie akti:

-

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

-

Metodiskie materiāli:

-

Cita noderīga informācija

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda specifiskais atbalsta mērķis 5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”

Kontaktinformācija:

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte Signe Zakka, tel.: 25454858, e-pasts: signe.zakka@varam.gov.lv

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadošā eksperte Austra Auziņa, tel. 26304165, e-pasts: austra.auzina@varam.gov.lv

Dokumentu arhīvs

 * Eiropas Savienības finansējums 2021.–2027. gadam

logo