Inventarizācija par ūdenssaimniecības sistēmu (ūdensapgādes un kanalizācijas) atbilstību normatīvajiem aktiem, tika veikta 333 apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000. Iegūtie dati satur informāciju par esošo ūdenssaimniecības sistēmu tehnisko stāvokli, kapacitāti un pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Inventarizācijā iegūtā informācija ir apkopota tabulās, tekstos un tiem pievienoti kartogrāfiskie materiāli.

Apkopojums veikts šādās tabulās:

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums

  • Pakalpojumu kvalitāte

  • Ūdenssaimniecības infrastruktūra

Tabulām pievienots teksts – īss paskaidrojums, kas atspoguļo datu apkopošanā iegūto būtiskāko informāciju, kā arī kartogrāfiskie materiāli tām apdzīvotajām vietām, kurām tie ir sagatavoti.

Sējumos apkopota informācija reģionu griezumā. 

Kurzemes reģions

Latgales reģions

Rīgas reģions

Vidzemes reģions

Zemgales reģions